2020 Rugsėjo 19 d. 09:25:11

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2020 m. GEGUŽĖS MĖNESIO RENGINIAI

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

LAIKAS ATSAKINGI
4, 11, 18, 25

Mokytojų susirinkimai

"Nuotolinio mokymo (si) iššūkiai: sėkmės ir problemos"

14 val.

Zoom platforma

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

Dalykų mokytojai

29

Mokytojų susirinkimas

1 – 4 – tos klasių mokinių pasiekimų analizė.

14 val.

Zoom platf.

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

Pradinių kl. mokytojos

1sav. Motinos dienos minėjimas ,,Už viską tau dėkoju, MAMA”.   Pradinių kl. mokytojos
1sav. Dalyvavimas konkurse Florijono dienai paminėti. A. Petravičienė
7 Edukacinių erdvių kūrimo plano aptarimas 14 val. Zoom platf.

Metodinė taryba

administracija

13 Pranešimas pradinių klasių metodiniame ratelyje " Kalba – pagrindinė bendravimo priemonė“.

14 val.

Zoom platforma

R. Armonaitienė
3sav. Konkursas "Mokyklos balsas" Zoom platforma I. Petkevičienė
Iki 15 Neformaliojo ugdymo poreikių anketavimo organizavimas.

Pavaduotoja ugdymui

Klasių vadovai

Iki 15 Vadovėlių, mokymo priemonių užsakymas I. Pukėnienė
Iki 26 Neformaliojo ugdymo būrelių veiklos analizė.

Pavaduotoja ugdymui

Būrelių vadovai

27 Mokinių neformaliojo ugdymo poreikių tyrimas ir rezultatų analizė.

15val.

Messenger

Metodinė taryba
5sav. Mes atsisveikiname su tavim, pradine! Ketvirtokų išleistuvės. E. Sprainaitienė
Mėn. eigoje "Matematikos Mokslo-Lab 2020 finalas" M. Matukaitis
Nuolat Metodinės literatūros ir mokomosios medžiagos, skaitmeninių mokymo priemonių paieška, aptarimas ir viešinimas.

El.p.,

Messenger

programa

Dalykų mokytojai Metodinė taryba
Visą mėn. Dalyvavimas sveikos gyvensenos ugdymo programoje – „Sveikatiada“. I. Bialoglovienė
Visą mėn. Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose. I. Bialoglovienė
Visą mėn. Ugdymo plano 2020/21 m.m. rengimas

Direktorius

Darbinė grupė

Visą mėn. Ugdymo proceso priežiūra. Ugdymo proceso vykdymas nuotoliniu būdu. Pavaduotoja ugdymui
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
1sav. Šventinė savaitė „Mamytė- brangiausia“ PUG mokytoja
15 Piešinių paroda „Šeimos diena “ PUG mokytoja
29 Išleistuvės „Lik sveikas, darželi“ PUG mokytoja

Mėn.

eigoje

Tema „Laikrodukas“ PUG mokytoja
Mėn. eigoje Draugiška SEU olimpiada „Dramblys“. PUG mokytoja
Mėn. eigoje Tema „Vandeny ir prie vandens“ PUG mokytoja
Visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa – „Sveikatiada“. PUG mokytoja
Visą mėn. Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose. PUG mokytoja
Mėn. eigoje Klausimynas tėvams apie vaikų pasiruošimą mokyklai PUG mokytoja
Mėn. eigoje

Ikimokyklinių   ir   PU grupių  

ugdytinių   pasiekimų antrinis vertinimas

PUG mokytoja
Mėn. eigoje Užduotis vaikams - kontroliuojamas piešinys PUG mokytoja

Pastaba: visi užsiėmimai vyksta nuotoliniu būdu.

Direktorius                                                                 Artūras Matukaitis

Parengė

V. Reinolcaitė

Ž. Gribauskienė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema