2024 Birželio 15 d. 20:58:04

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

2024 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
       
7d.

14.00 val.

prad. kl. kabinetas

Pradinių kl. mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Mokymosi rezultatų, lankomumo ir neformaliojo ugdymo aptarimas V. Radvilaitė Polockiene
10 d.

14.30 val.

matematikos kab.

Pedagogų posėdis. 1. Priešmokyklinės grupės ir 1 – 4 – tos klasių mokinių pasiekimų analizė ( priešmokyklinės gr. ir pradinių kl. mokytojos)

2. Pasirengimas dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas. II etapas (pavaduotoja ugdymui)

3. Mokinio individualios pažangos ir pasiekimų fiksavimo, stebėjimo ir į(si)vertinimo sistemos taikymo aptarimas (klasių vadovai)

Direktorė R. Augustienė

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

1-2 sav. dalykų kabinetai Teminių ir ilgalaikių planų pagal UTA, neformaliojo ugdymo programų, individualių, pritaikytų programų ir prevencinių programų integravimo rengimas, aptarimas ir derinimas, dokumentacijos tvarkymas

Metodinės grupės pirmininkė

M. Liuokaitienė

17 d.

14.00 val.

prad. kl. kabinetas

Pradinių kl. mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Virtualių mokymosi

aplinkos, EDUKA naudojimo efektyvumo aptarimas

V. Radvilaitė Polockiene
21 d.

15.00 val.

matematikos kab.

1. Ugdymo plano ir ugdomojo darbo 2023/24 m. m. ataskaita (direktorė)

2. 5 – 10 – tos klasių mokinių pasiekimų įvertinimas ( pavaduotoja ugdymui)

3. PUPP ir NMPP rezultatų analizė (pavaduotoja ugdymui)

Direktorė R. Augustienė

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

mėn. pab.   Ikimokyklinės ir priešmokyklinės metodinės grupės susirinkimas. Visų mokslo metų veiklos aptarimas Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
kiekvieną mėn. pirmadienį

I a. fojė,

8.45 val.

Mokinių asamblėja

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
6 d. Jurbarkas Dalyvavimas bendrojo ugdymo mokyklų sporto šventėje K. Vančys
17 – 20 d.  

Karinė- edukacinė - sportinė stovykla „Sakale, lėk 24“

Direktorė R. Augustienė
07.28 – 08.03 d. Lekėčiai Respublikinė skautų stovykla J. Štrimienė
birželis   Tarptautinė programa „Zipio draugai“ PUG mokytoja
birželis   Programos "Obuolio draugai" vykdymas E. Sprainaitienė
birželis   Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1 - 2 sav. kt. erdvės Integruotas matematikos – geografijos projektinis darbas „Vandens matavimo stotis“ (9, 10 kl. mokiniai)

G. Martišienė,

V. Reinolcaitė

1 -2 sav.   Integruotas matematikos – geografijos projektinis darbas „Geografinių ir matematinių duomenų vaizdavimas įvairių tipų diagramomis“ ( 6 kl. mokiniai)

G. Martišienė,

V. Reinolcaitė

1 - 2 sav.   Integruotas biologijos– chemijos- fizikos- geografijos projektinis darbas „Medis“ (8 kl. mokiniai)

J. Štrimienė

Ž. Klimaitienė

V. Reinolcaitė

1 sav. R. Stonio galvijų ūkis, I. Janavičienės žirgynas Gamtos projektinis   darbas „Mechaniniai įrenginiai žirgyne ir galvijų ūkyje“ ( 5 kl. mokiniai)

J. Štrimienė

1 - 2 sav.   Integruotas biologijos– chemijos – fizikos – geografijos - muzikos projektinis darbas „Oras“ (7 kl. mokiniai)

J. Štrimienė

V. Reinolcaitė

Ž. Klimaitienė

L. Antanaitis

1-2 sav.   Projektinis darbas „ Nuo plunksnos iki pasirodymo“. Mokinių saviraiškos realizacija pagal P. Vaičiūno komediją „Patriotai“ (8 kl. mokiniai) V. Pašukytė
1-2 sav.   Projektinis darbas „Sakinio dalys“ (7 kl. mokiniai) V. Pašukytė
1-2 sav.   Projektinis darbas „Herojaus kelionės žemėlapis“ (7 kl. mokiniai) V. Pašukytė
1-2 sav.   Projektinis darbas „Skaitome kitaip“. Mokinių trumpo spektaklio pastatymas pagal J. Grušo „Meilė, Džiazas ir velnias“ (10 kl. mokiniai) V. Pašukytė
1-2 sav. pradinių kl. koridorius Darbelių paroda ,, Sveika, vasarėle“ Pradinių kl. mokytojos
1-2 sav.   Darbelių paroda „Vaikystės spalvos“ IUG ir PUG mokytojos
4 d.   Priešmokyklinukų edukacinė išvyka „Žygis su ožkomis“ PUG mokytojos
10 d.   Prevencinė diena ,, Mes prieš žalingus įpročius“ Pradinių kl. mokytojos
11 d. mokyklos erdvės Šventė ,,Sveika, vasarėle“ ir 4 klasės mokinių pradinio ugdymo pažymėjimų įteikimo šventė V. Radvilaitė Polockiene
12 d. Marijampolė 7-8 kl. mokinių kultūrinė edukacinė išvyka "Dirbtinis intelektas švietime"

M. Liuokaitienė,

M. Balaševičienė

12 d.   Aktyvus mokymas –,, Būk saugus vasaros atostogų metu“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Kriščiūnienė                 

13 d.   Gedulo ir vilties dienos paminėjimas E. Večerskienė
14 d.

8.00 – 14.00 val.

biologijos kab.

Projektinių veiklų pristatymo diena Dalykų mokytojai
15 d.  

10 kl. mokinių ir tėvų plaukimas baidarėmis „Žemyn upe“

V. Kravčenkienė
19 d.   Paskaitėlė mažiesiems -,, Donorystė“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Kriščiūnienė                 

25 d. I a. foje 10 kl. atsisveikinimo popietė „Mes atsisveikiname..“ V. Kravčenkienė
IV. Kita veikla
nuolat   Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

A. Taurazevičius, atsakingas už svetainės tvarkymą

6 d.   Plakatas - ,,Skiepai gelbsti nuo meningokoko ir pneumokoko infekcijos“ (pranešimas tėvams)

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

D. Kriščiūnienė

birželis   S. Kneipo prevencijos taikymas IU ir PU grupių mokytojos
iki 06. 21   Neformaliojo ugdymo programų paruošimas ir pristatymas Metodinei tarybai Dalykų mokytojai
birželis   Mokinių neformalaus ugdymo poreikių tyrimas Pavaduotoja
birželis Tauragės baseinas "Plaukimo pradžiamokslis su treneriu", pradinių kl. mokiniai Pradinių kl. mokytojos
birželis   4 klasės mokinių pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašo parengimas V. Radvilaitė Polockiene
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat   Elektroninio Tamo dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

birželis   Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais IU ir PU grupių mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
iki 20 d.   Informacija apie renginius, vyksiančius 2024 m. liepos, rugpjūčio mėn. mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre

Metodinių grupių pirmininkai,

pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

Parengė:

V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

Ž. Gribauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui