2021 Kovo 7 d. 14:39:29

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2021 METŲ VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

ESANT KARANTINO SĄLYGOMS, VISI SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, RENGINIAI BUS ORGANIZUOJAMI

NUOTOLINIU BŪDU PER CLASSROOM VIRTUALIĄ APLINKĄ.

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
08

14.00

Mokytojų tarybos posėdis. 1. I-ojo pusmečio 1-9 kl. mokinių mokymosi rezultatai.2. Spec. pedagogės, soc. pedagogės ir logopedės I pusm. veiklos ataskaitų pristatymas.3. Mikroklimato anketų analizė.4. Nuotolinio mokymo(si) problemos ir jų galimi sprendimo būdai.

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui

10 14.00 Mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. 1. Pagalbos mokiniui veiklos plano sudarymas 2. Mokytojo ugdomosios veiklos įsivertinimas. V. Reinolcaitė
11 18.00 Tėvų susirinkimas

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui

18 14.00 VGK susirinkimas. A. Staponienė, VGK
23 18.00 Paskaita tėvams (V. Beinarienė)

J. Štrimienė,

Pavad. ugdymui

1k/sav.

(ketvirtad.)

10.35

messeng.

Mokinių komiteto susirinkimai.

V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
Kiekvieną mėnesio pirmadienį 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.         IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
Mėn. eigoje

Ugdomojo proceso planavimas ir organizavimas

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
4sav Paramos grupės (mokinių) steigimas. A. Staponienė
3sav. Prevencinės programos "Saugi mokykla" ABC grupės sudarymas. A. Staponienė
II. Konkursai, kultūriniai, sporto bei kiti renginiai, dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose

12

16

Dalyvavimas renginiuose, skirtuose Vasario 16 - ai paminėti:

  • Istorinės atminties diena (mokomojo dalyko diena pagal grafiką)
  • Viktorina

Dalykų mokytojai, klasių vadovai.

Virgilijus Pinaitis

Kultūros centras

Mėn. eigoje Paskaita ‚Piliečių teisės ir pareigos. Atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimus“ 7 – 9 kl. ( susitikimas su M. Budriu) Soc. pedagogė
Mėn. eigoje Būk saugus kelyje Sveikatos priežiūros specialistė
15 Valentino dienos organizavimas Mokinių komitetas
15 Užgavėnių šventės organizavimas Mokinių komitetas
15 Užgavėnės „Žiema, žiema bėk iš kiemo“ IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja.
Mėn. eigoje Piešinių paroda „Lietuvos vėliava“ 1 IUG mokytojos
Mėn. eigoje Mįslių konkursas „Menu gyslę keturgyslę“ 2 IUG mokytojos
Iki 15d. Piešinių paroda skirta Vasario 16-ajai paminėti IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Kūrybinių darbų paroda – konkursas „Lietuvos atspindžiai mano lange“ IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Dalyvavimas rajoninėje biologijos olimpiadoje ( 5-8 kl.)

J. Štrimienė

V. Reinolcaitė

III. Integruotos pamokos
9

12.00

per zoom platf.

Integruota muzikos pamoka mokiniams, mokytojams ir miestelio bendruomenei

(virtualus koncertas- susitikimas "Pianino garsai Lietuvai" su pianiste I. Dūdaite)

I. Jakienė
10

Integruota pamoka „Užgavėnių tradicijos Lietuvoje ir svetur (Vokietijoje, Anglijoje, Rusijoje)

E. Gylienė, M. Balaševičienė, M. Liuokaitienė, I. Pukėnienė, V. Reinolcaitė, V. Povilauskienė
22 Atvira integruota geografijos - lietuvių k. pamoka " Piliakalniai geografijoje ir lietuvių kalboje (legendos) " 6kl. V. Reinolcaitė, E . Gylienė
IV. Dalyvavimas projektuose, programose, modulyje
Mėn. eigoje Kalbų „Kengūra“ M. Balaševičienė
Mėn. eigoje Respublikinis projektas „Daryk kaip gali, naudok ką turi“ IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Dalyvavimas tarptautiniame vertimų–iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis” Milda Liuokaitienė
Per mokslo metus Programa „Zipio draugai“. PUG mokytoja
Per mokslo metus Programa "Obuolio draugai" V. Radvilaitė
3sav. Projekto " 5-tos klasės mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių gerinimas mokomuosiuose dalykuose, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų" įgyvendinimo aptarimas.

Projekto darbinė grupė,

kuratorė V. Reinolcaitė

Per mokslo metus Dalyvavimas e-Twinning tarptautiniame projekte ,,Gamta mūsų rankose“. V. Radvilaitė
Per mokslo metus Pažintinė žuvininkystės programa ,,Išauginta Europos Sąjungoje“.

V. Radvilaitė

V. Reinolcaitė

Visą mėn. Dalyvavimas e Twinning projektuose PUG mokytoja
Visą mėn. Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko" PUG mokytoja
Visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“.

IUG ir PUG mokytojos,

Klasių vadovai

V. Kita veikla
Nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

Mėn. eigoje Tyrimas "Ar tenkina mokinius ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas" Metodinė taryba
Mėn. eigoje Mokinių socialinės veiklos analizė. Klasių vadovai, soc. pedagogė
Iki 8d. Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo sudarymas. Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje. Programų rašymas, logopedinių pratybų tvarkaraščio sudarymas. Veiklos ataskaitos rengimas. Logopedė
Iki 8d. Mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikių sutrikimų, sąrašo sudarymas. Veiklos ataskaitos rengimas. Spec. pedagogė
Mėn. eigoje Informacinio lankstinuko tėvams rengimas ir sklaida Pavad. ugdymui
VI. Ugdomosios veiklos priežiūra
Visą mėn. Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. Bendravimas uždarose facebook grupėse, messenger, gmail, zoom pagalba. Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Priešmokyklinėsir ikimokyklinių ugdymo   grupių pedagoginio proceso organizavimo aptarimas Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Nuotolinio mokymo vykdymo analizė. Pavaduotoja ugdymui
01 Tvarkaraščių, konsultacijų įvairių gebėjimų mokiniams, neformaliojo ugdymo organizavimas (grafikų sudarymas) Pavaduotoja ugdymui
Iki 26d. Mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo lentelės pildymas

Dalykų mokytojai,

klasių vadovai

VII. Informacijos pateikimas mokyklos administracijai
Iki 10 d. Mėnesio lankomumo ataskaita ( soc. pedagogei) Klasių vadovai
1k/sav Pagalbos mokiniams, siekiant aukštesnių mokymosi rezultatų nuotolinio ugdymo laikotarpiu, lentelių pildymas. Dalykų mokytojai
Iki 5d.

Klasės vadovų darbo planų derinimas.

Klasių vadovai,

Pavaduotoja ugdymui

Iki 5d. Darbo planų II pusmečiui derinimas Metodinių gr. pirmininkai, pavaduotoja ugdymui
Iki 10d. Darbo grafikų sudarymas ir derinimas

Dalykų mokytojai,

Pavaduotoja ugdymui

Iki 25d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2021 m.kovo mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema