2021 Spalio 23 d. 05:14:26

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2021 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

  

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai  ir kiti renginiai
05 14.00 VGK posėdis. V. Kravčenkienė
15, 21

14.00-17.00

nuotoliniu būdu

Paskaita mokytojams „Skaitymo strategijos, siekiant geresnių mokymosi rezultatų“ Pavaduotoja ugdymui
20 14.00 Pradinių klasių mokytojų Metodinės grupės susirinkimas. Patirtis dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. Pradinių kl. mokytojos
25

14.30

Mokytojų susirinkimas. Mokomosios medžiagos diferencijavimas ir individualizavimas

Direktorius, J. Štrimienė –mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė,

pavaduotoja ugdymui

28 15.00

Tėvų (1, 5 kl.) susirinkimas.  Penktokų, pirmokų adaptacija (pokalbiai su tėvais, 1, 5 klasėse dirbančiais mokytojais)

Penktokų, pirmokų ir naujai atvykusių mokinių  adaptacinio laikotarpio tyrimas ir apibendrinimas

Pavaduotoja ugdymui,

1, 5-tos kl. vadovės

Soc. pedagogė

Kiekvieną mėnesio pirmadienį 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.          IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
Mėn. eigoje Tėvų susirinkimas. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, direktorius.

2k/mėn..

10.35

Mokinių komiteto susirinkimai. V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
II. Konkursai, kultūriniai, sporto bei kiti renginiai, dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose
02 Palėkių šilas Tauragės  krašto skautų sueiga

J. Štrimienė

07 Konstitucijos egzaminas

E. Gečaitė

07 Dalyvavimas Jaunųjų dailininkų plenere ,,Lidijos Meškaitytės takais“.

V. Povilauskienė,

J. Budzinauskas

Iki 10d. 2021 m. rudens KINGS olimpiadų kvalifikacinis etapas Pradinių kl. mokytojos
Visą mėn. Respublikinis projektas “ Vėjo varpeliai” IUG ir PUG mokytojos
1sav. Solidarumo bėgimas Pradinių kl. mokytojos
IV. Dalyvavimas projektuose, programose, modulyje
Per mokslo metus Programa „Zipio draugai“. PUG mokytoja
Per mokslo metus Programa "Obuolio draugai" V. Radvilaitė
Mėn. eigoje Pradinių kl. mokytojos
Per mokslo metus Pažintinė žuvininkystės programa ,,Išauginta Europos Sąjungoje“.

V. Radvilaitė

V. Reinolcaitė

Visą mėn. Tarptautinis eTwinning projektas „Sveikatos takeliu taikant S. Kneipo metodo elementus“. PUG mokytoja
Visą mėn. Dalyvavimas ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada“.
  • Stendo atnaujinimas.
  • Idėjų paketas su sportinių veiklų pasiūlymais.

IUG ir PUG mokytojos, tėveliai

Klasių vadovai

19 – 30 Ö“ kaip „öko“®Büchertausch Margarita Balaševičienė
Visą mėn. Respublikinė iniciatyva „Pasakų iššūkis 2021“ 

Pradinių kl. mokytojos,

PUG mokytoja

Visą mėn. Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“ PUG mokytoja ir 1 IUG mokytojos
V. Kita veikla
Nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

01 Kultūrinė pažintinė diena ,, Rudenėjančiu taku- aš pas pasakas skubu“ Pradinių kl. mokytojos
1-8 Darbelių iš rudens gėrybių paroda. V. Radvilaitė
05 12.00 Mokytojų dienos  paminėjimas. V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė, Mokyklos mokytojų profsąjunga,  tėvų komitetas
07 Šventinis rytmetys „Rudenėlio dovanos“ IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja.
2sav. Užsiėmimai saugaus elgesio kelyje prevencijos klausimais ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniams.Susitikimas su Amsiu, dalyvaujant Jurbarko policijos komisariato darbuotojams. IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje 14.30 Akcija DAROM. Klasių vadovai
4sav. 14.30 Apleistų kapų tvarkymas Klasių vadovai, Soc. pedagogė
Mėn. eigoje Žalingų įpročių prevencijos projektas „Gyvenimas gražus – nepražudyk jo“ 4 – 10 kl. Socialinė pedagogė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai
Mėn. eigoje Edukacinis stendas “Informacinis gidas turistui”–skirtas  „Europos kalbų dienai“ Milda Liuokaitienė, Margarita Balaševičienė, Irina Pukėnienė
Mėn. eigoje Rytmetys „Ragauju, skanauju…sodo ir daržo derliaus gėrybes“. 2 IUG mokytojos
Mėn. eigoje Darbelių paroda „Rudens gėrybės“ 1 IUG mokytojos
Mėn. eigoje Darbelių paroda „Rudens kraitė“ PUG mokytoja
VI. Ugdomosios veiklos priežiūra
Visą mėn.

Lauko teritorijos papildymas įvairiomis priemonėmis.

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
18 13.00 val. Vaikų   adaptacija: IU ir  PU  grupėse Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos

Pagal grupių,

įstaigos planus

Šeimų pagalba, rengiantis įvairiems renginiams, grupės aplinkos kūrimas ir kt. IUG ir PUG mokytojos.
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Ugdomosios veiklos (pamokų) stebėsena.

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui

VII. Informacijos pateikimas mokyklos administracijai
Iki 04 d. Mokinių pamokų lankomumo ataskaitos pristatomos soc. pedagogei Klasių vadovai
Iki 25d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2021 m. lapkričio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

 

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai