2020 Sausio 27 d. 02:37:04

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2019 m.  GRUODŽIO MĖNESIO RENGINIAI

 

DATA RENGINIO PAVADINIMAS LAIKAS ATSAKINGI
02 Mokytojų susirinkimas. „Prevencinių programų  planavimas,  įgyvendinimas ir fiksavimas dienyne“ aptarimas. Lapkričio mėn. veiklos plano įgyvendinimo aptarimas ir gruodžio mėn. veiklos plano  sudarymas.

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

03 Stendas "Kas žinotina apie AIDS"

Sveikatos priežiūros specialistė

D.  Kriščiūnienė

1sav. "Sveika, žiema" Pradinių kl. mokinių darbelių paroda Pradinių kl. mokytojos
1sav. Kalėdinė mokyklos erdvių puošyba Mokyklos bendruomenė
09 VGK posėdis 14 val. VGK pirmininkė
13 Seminaras mokytojams „Mikroklimato gerinimas grupėje (klasėje) meno terapijos metodais".  13 val. Mokytojų metodinė taryba
16-19 Kalėdinės popietės Pradinių kl. mokytojos
17 ,,Pakalbėkim apie infekcines ligas.“  Paskaita –aktyvus mokymas D.  Kriščiūnienė
20 Kalėdinis spektaklis vaikams "Sniego malūnas" 11 val. Pradinių kl. mokytojos
20 Kalėdinis šventinis vakaras 14val. Mokyklos bendruomenė
30 Metodinių grupių posėdžiai. Metinės veiklos ataskaitų  pristatymas grupėse. Planų 2020m. rengimas 9val. Metodinių grupių pirmininkai
30 Mokytojų susirinkimas. Gruodžio mėn. veiklos plano įgyvendinimo aptarimas ir sausio mėn. veiklos plano  sudarymas. 10val.

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

30 Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupės veiklos  ataskaitos  už 2019m. pristatymas 11val. VKĮ darbo grupė
Mėn. eigoje Dalyvavimas tarptautiniame e Twining projekte "Aplink pasaulį per 80 dienų" V. Radvilaitė
Mėn. eigoje 4 kl. mokinių darbelių paroda "Žiemos pasaka" Smalininkų  Šv. Juozapo bažnyčioje E. Sprainaitienė
Mėn. eigoje Sveikatiados  iššūkis – grūdiniai produktai sveikatai palankios mitybos pagrindas” Mokyklos bendruomenė
Mėn. eigoje Pedagogų atestavimo perspektyvinės programos tikslinimas Direktorius
Mėn. eigoje Kalėdinis stalo teniso turnyras J. Štrimienė
Mėn. eigoje Mokyklos veiklos plano 2020 m. rengimas Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Bendrojo ugdymo mokyklų  2019m. įsivertinimo ir pažangos anketos pildymas i pateikimas  Nacionalinei Švietimo  Agentūrai (NŠA) Pavaduotoja ugdymui
IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
05 Šventinis popietė su tėveliais „Šv. Kalėdų belaukiant“ 16 val. PUG vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė
Mėn. eigoje Šventinis popietė su tėveliais „Šv. Kalėdų link...“ IUG vyr. mokytojos Ginta Rimašauskienė ir Milda Gydaitienė
Mėn. eigoje Kalėdinių žaisliukų darymas. IUG vyr. mokytojos Rūta Šniokaitienė ir Milda Gydaitienė
1-2 sav. Kalėdinės eglutės darymas
(miestelio konkursui).
IUG ir PUG mokytojos
12 Eglutės įžiebimas Smalininkų miestelyje. IUG ir PUG mokytojos
12 Kad gripas būtų nebaisus (skruzdėliuko Aniceto paskaitėlė) PUG grupė D.  Kriščiūnienė
18 Susikaupimo, gerumo valandėlė prie advento vainiko „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“ 16 val. PUG vyr. mokytoja Larisa Budraitienė
19 Šventinis rytmetys „Jau skamba Kalėdų varpeliai“.

16.00 val. -1 gr.

17.00 val. - 2 gr.

18.00 val. PUG.

IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Tarptautinis eTwinning projektas „Mūsų klasės kambariai žali“. PUG vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė
Mėn. eigoje Tarptautinis eTwinning projektas „Mano senelio žaidimai“. PUG vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė
Mėn. eigoje

S. Kneipo sveikatingumo elementų taikymas.

Vaikščiojimas Kneipo taku, vandens procedūros, arbatos gėrimas, subalansuota mityba, judėjimas, geros emocijos.

IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje „Sveikatiados iššūkis – grūdiniai produktai svaikatai palankios mitybos pagrindas“. IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Darbelių paroda „Žiema, žiemužė“ IUG ir PUG mokytojos
Visą mėn. Respublikinis prevencinis projektas „Žaidimai moko“. PUG vyr. mokytoja Žaneta Gribauskienė
METODINĖS GRUPĖS VEIKLA.
Kiekvieną mėnesio pirmadienį Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos. 13,00 val. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniui ugdymui.
16 Pasidalijimas gerąja patirtimi iš kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, metodinių dienų. 13,00 val. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ugdymui
UGDOMOJO DARBO  PRIEŽIŪRA
Mėn. eigoje Pokalbiai su tėveliais. Pavaduotoja ikimokykliniui ugdymui.
Mėn. eigoje Dienos ritmo stebėjimas. Pavaduotoja ikimokykliniui ugdymui.

 

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema