2023 Kovo 27 d. 10:49:23

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2023 METŲ KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
13

11.40,

mokyt. kamb.

Pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programos parengimas UTA darbo grupė
13

14.30, informac.

technol. kabinetas

IT gebėjimų stiprinimo seminarai - dirbtuvės mokytojams

M. Matukaitis,

V. Radvilaitė- Polockienė

21

13,40

mokyt. kamb.

VGK susirinkmas. „Vaiko teisių apsaugos specialistų pagalba mokyklai“.

Pasitarimas „Patyčių prevencija mokykloje: tyrimo duomenų analizė. Naujų būdų, mažinančių patyčias ir keliančių socialinio, emocinio intelekto lygį, paieška“

V. Reinolcaitė,

V. Kravčenkienė

27

14.30,

metodinis kab.

Mokytojų susirinkimas. Darbotvarkė:

1. Dėl Atvirų durų dienos tėvams (globėjams) organizavimo.

2. Dėl mokinių pamokų lankomumo.

3. Balandžio mėn. veiklos plano rengimas.

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė,

V. Kravčenkienė

27

15.30,

metodinis kab.

Mokytojų susirinkimas - Metodinė diena. Darbotvarkė:

Pranešimas. „Pagalbos mokiniui teikimas“ ( M. Liuokaitienė)

Pranešimas. „Vertinimas“ ( M. Matukaitis)

Metodinės grupės pirmininkė V. Reinolcaitė
pirmad. 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos

IUG ir PUG mokytojos,

pavaduotoja ikimokykliniam

ugdymui.

mėn. eigoje Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės ugdomosios veiklos planų papildymas, aptarimas

IUG ir PUG mokytojos,

pavaduotoja ikimokykliniam

ugdymui.

II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
2

10:00 – 10:45,

nuotoliniu būdu.

Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“   organizuojamas edukacijų ciklas „Žaliasis raštingumas“. Kūrybinės dirbtuvės – Kaziuko mugės dirbiniai PUG mokytoja
7 Pasaulio pažinimo olimpiada "Mano gaublys"  2023. – 2,3,4 kl. mokiniai Pradinių kl. mokytojos
8-9 Geografijos kabinetas Geografijos konkursas "Gaublys"6-10 kl. V. Reinolcaitė
9 nuotoliniu būdu. MOKOnomika 2023 - didžiausia nuotolinė pamoka Dalykų mokytjai
iki 11d. Respublikinis virtualus kūrybinių darbų projektas „Apjuoskim darželį tautine juosta“ IUG ir PUG mokytojos
16

9.00 informac.

technol. kabinetas

Matematikos konkursas „Kengūra“

M . Matukaitis
24 Nuotoliniu būdu Dalyvavimas Lietuvos 5-8 kl. mokinių biologijos olimpiadoje J. Štrimienė
30 Tauragės „Versmės“ gimnazija Aplinkosaugos žinių konkursas „Mini žalioji olimpiada“, skirta žemės dienai paminėti J. Štrimienė
30

10 .00

Jurbarkas

Išvyka į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies dainų ir lopšinių renginį „Iš tautosakos skrynelės“ PUG mokytojos
visą mėn. Tarptautinė OLYMPIS olimpiada

M. Liuokaitienė,

Pradinių kl. mokytojos

visą mėn. Iniciatyva „Žalioji palangė“. Oliziukų darymas. IUG ir PUG mokytojos
visą mėn. Tarptautinė KINGS olimpiada Pradinių kl. mokytojos
visą mėn. Respublikinis projektas „Pavasaris sugrįžta ant paukščio sparnų“ IUG mokytoja
visą mėn. Ilgalaikis respublikinis projektas „Augu saugus ir atsakingas“ IUG mokytoja
visą mėn. Lietuvos „Mažųjų žaidynės“ virtualios sporto pamokėlės IUG ir PUG mokytojos
visą mėn. Tarptautinis kompiuterinių atvirukų konkursas- paroda ,, Vienas žodis Lietuva” V. Radvilaitė- Polockienė
visą mėn. Tarprautinis eTwinning projektas ,,Sveikas maistas-sveikas vaikas" V. Radvilaitė- Polockienė
visą mėn. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ PUG mokytoja
mėn. eigoje Programos "Obuolio draugai" vykdymas V. Radvilaitė - Polockienė
visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1-2 sav. IIa. koridorius Piešinių paroda skirta Kovo 11 d. Pradinių kl. mokytojos
7 Tauragės STEAM centras Edukacinė išvyka. Praktinis darbas „Difuzija ir osmosas“ J. Štrimienė
7 Skirsnemunės pagr. m. „Lietuva ir Jurgis Baltrušaitis“ protmūšis 5-8 kl.  E. Gečaitė
9 Susitikimas su karjeros specialistėmis 1-10 kl. mokiniams. V. Kravčenkienė
9-11 Smalininkų kultūros centras Dalyvavimas renginiuose, skirtuose Kovo 11-ai paminėti: mokinių akcija – „Pinu ir nešioju tautinę apyrankę“

V. Povilauskienė,

Dalykų mokytojai

10 Iniciatyva „Keliam inkilėlį“

IUG ir PUG mokytojos,

PUG tėveliai

10 Rytmetis Kovo 11- oji IUG ir PUG mokytojos
14 Geografijos kab. Paskaita 9 kl mergaitėms "Tarp mūsų mergaičių. Asmens higiena” D. Kriščiūnienė
3-4 sav. Kūrybinė savaitė „Aš kūrėjas, pasakų veikėjas“ PUG mokytojos
22

10.35,

I-mo a. foje

Akcija – Išgerkim tyro vandens ( mokyklos bendruomenė) D. Kriščiūnienė
23

Sporto salė,

1-a pamoka

Integruota matematikos ir kūno kultūros pamoka 5 - 6 kl.

M. Matukaitis

K. Vančys

30 Prevencinis renginys "Aš žinau ir tu žinok". Protmūšis. Plakatų paroda

S.Laurinaitienė,

D. Krikščiūnienė ,

J. Budzinauskas,

V. Kravčenkienė

5 sav. Saugaus eismo diena. Piešinių paroda saugaus eismo tema. Pradinių kl. mokytojos
visą mėn. Iniciatyva pagal knygą „ Marmiai “ PUG mokytojos, tėvai.
visą mėn. Savaitė „BE PATYČIŲ“ Pradinių kl. mokytojos
mėn. eigoje Darbelių paroda „Laukiame sugrįžtant paukštelių“ IUG ir PUG mokytojos
20

Žemės dienos paminėjimas.

Žemės mėnesio renginių organizavimas.

Dalykų mokytojai,

komitetas

visą mėn. Pasiruošimas konkursui “Mokyklos talentai “ Mokinių komitetas
27-31 Akcija „Savaitė be namų darbų“ Mokinių komitetas
1sav.

Lankstinukas tėvams -,,Tuberkuliozė“

Stendas – ,,Vandens reikšmė žmogaus gyvenime‘‘

D. Kriščiūnienė
2sav. 1.Paskaita – ,,Tuberkuliozė –ar galima jos išvengti?‘‘ vyresnių kl. mok. D. Kriščiūnienė
mėn. eigoje Mokyklinis projektas „Mūsų skambūs žodžiai ir vaizdai Lietuvai“ Pradinių kl. mokytojos
mėn. eigoje Paroda „Mes Lidijos taškeliuose“ V. Povilauskienė
IV. Kita veikla
nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

Kas 2-trą penkt. S. Kneipo prevencijos taikymas. IUG ir PUG mokytojos
30

10 .00

Jurbarkas

Išvyka į ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lietuvių liaudies dainų ir lopšinių renginį „Iš tautosakos skrynelės“. PUG mokytojos
1-10 Mokyklos mikroklimato tyrimas. Anketavimas TAMO dienyne 5-10 kl. patyčių paplitimui išsiaiškinti V. Kravčenkienė
mėn. eigoje Platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas,   rezultatų analizė, išvadų suformulavimas. Vertinimo rezultatų pristatymas mokytojų bendruomenei bei rodiklio giluminiam įsivertinimui nustatymas

E. Gylienė,

E. Sprainaitienė,

V. Reinolcaitė

Informacinių lankstinukų tėvams rengimas. Pavaduotoja
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat Elektroninio dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

mėn. eigoje Grupių dienynų ir planų apžvalga. pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
nuolat Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui. Ž. Gribauskienė
mėn. eigoje Pamokų stebėjimas . Pedagogų pasirengimo pamokoms, užsiėmimams analizė, kuriant saugią mokymosi (ugdymo) aplinką, įgyvendinant vieningus reikalavimus pamokai, ugdomajai veiklai

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

mėn. eigoje Pamokų stebėjimas. Mokinio individualios pažangos stebėsena. Mokinių veiklos pamokose pažangos stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas, siekiant mokiniui jo aukščiausio pasiekimų lygio.

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

VI. Informacijos pateikimas administracijai

iki

18 d.

Informacija apie renginius, vyksiančius 2023 m. balandžio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre Dalykų mokytojai

iki

20 d.

Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai