2021 Rugpjūčio 4 d. 22:36:58

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2021 METŲ BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

ESANT KARANTINO SĄLYGOMS, VISI SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, RENGINIAI BUS ORGANIZUOJAMI 

NUOTOLINIU BŪDU PER CLASSROOM, ZOOM  VIRTUALIAS  APLINKAS.

  

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas

Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai  ir kiti renginiai

7 18.00 Mokyklos tarybos posėdis. Direktorius
14 14.30

Mokytojų tarybos posėdis. 1 – 4 – tos klasių mokinių pasiekimų analizė.

(pradinių kl. mokytojos)

Direktorius

Pavaduotoja  ugdymui

14

13.00 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis.
  1. Dėl kėlimo į kitą klasę.
  2. Dėl 4 kl. pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimų.
  3. Metodinės grupės pirmininkės ir sekretorės rinkimai.
E. Sprainaitienė
29 14.30

Mokytojų tarybos posėdis. 1. Ugdymo plano ir ugdomojo darbo 2020/2021 m.m. ataskaita (direktorius).

2. Ugdymo plano projekto 2021/2022m.m., 2022/2023 m.m. svarstymas (direktorius).

3. 5 – 9 – tos klasių mokinių pasiekimų įvertinimas ( pavaduotoja ugdymui).

4. Skaitymo ir rašymo problemų diagnozavimas, mokymas  skaityti ir rašyti per visų dalykų pamokas. Mokytis kompetencijos ugdymas ( pavaduotoja ugdymui).

Direktorius

Pavaduotoja  ugdymui

23 14.30 Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas. „Klasės vadovo darbo sėkmės ir nesėkmės“. Gerosios profesinės patirties, dirbant su klase, sklaida. E. Gylienė

1k/sav.

(ketvirtad.)

14.30

Mokinių komiteto susirinkimai.

V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
Mėnesio eigoje VGK posėdžiai A.Staponienė
Kiekvieną mėnesio pirmadienį 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.         

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

Ž. Gribauskienė

Mėn. eigoje Susirinkimas su tėvais IUG ir PUG mokytojos

Konkursai, kultūriniai, sporto bei kiti renginiai, dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose

1 Respublikinė akcija " Vaikų gildijos žiedai" IUG IR PUG mokytojos
Iki 12d. Projekto " 5-tos klasės mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių gerinimas mokomuosiuose dalykuose, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų" įgyvendinimo ataskaita Darbinė grupė
Per mokslo metus Pažintinė žuvininkystės programa ,,Išauginta Europos Sąjungoje“. Išvykų organizavimas.

V. Radvilaitė

V. Reinolcaitė

Per mokslo metus Programa "Obuolio draugai" V. Radvilaitė
Visą mėn. Taptautiniai eTwinning projektai PUG mokytoja
Visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“.

IUG ir PUG mokytojos,

I. Bialoglovienė, klasių vadovai

Per mokslo metus Dalyvavimas e-Twinning tarptautiniame projekte ,,Gamta mūsų rankose“. V. Radvilaitė

Integruotos pamokos

4 8:55 Integruota su IKT anglų kalbos poezijos skaitymo pamoka 6 klasėje ‘‘The Beauty of Nature“ , skirta anglų kalbos dienai paminėti

M. Liuokaitienė

M.  Matukaitis

Dalyvavimas mokyklos renginiuose, projektuose, programose, modulyje

1 Šventinis rytmetys „Vaikų gynimo diena“ IUG ir PUG mokytojos
1 Stendas - ,,Fizinio aktyvumo piramidė“ D. Kriščiūnienė
6 Tarptautinė rusų kalbos diena I.Pukėnienė
8 Aktyvus mokymas –,, Jei sportuosiu augsiu sveikas ir stiprus“( ikimokyklinio amž. vaik.) ir PUG D. Kriščiūnienė
9 Teniso žaidynės J. Štrimienė
Mėn. pradž. Darbelių paroda „Vaikystės spalvos“ IUG ir PUG mokytojos
I – II sav. 1 – 4 klasių mokinių piešinių ir darbelių paroda ,,Sveika, vasara!“ Pradinių klasių mokytojos
2 sav. Skautų sueiga. J. Štrimienė
15 Išleistuvės „Lik sveikas, darželi“ PUG mokytojos
15 Paskaitėlė- aktyvus mokymas- ,,Sportuoju aš sportuoji tu“(1-5kl.mok.) D. Kriščiūnienė
15 Aktyvi pamoka –,,Aukščiau, toliau greičiau.“ (6-9kl.mok.) D.  Kriščiūnienė
15 Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimų įteikimo šventė I. Bialoglovienė
16- 18 Karinė- edukacinė- sveikatinimo  stovykla „Sakale, lėk“ Direktorius, klasių vadovai
Visą mėn. S. Kneipo prevencijos taikymas. IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Iniciatyva „Vabalų viešbutis“ IUG ir PUG mokytojos

Kita veikla

Nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

21

22

Darbinių  grupių veikla : a) visos dienos mokyklos aprašo aptarimas.

b) ugdymo plano 2021/22m.m. ir 2022/23m.m. aptarimas.

Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje 4klasės mokinių pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašo parengimas. I.Bialoglovienė

Ugdomosios veiklos priežiūra

Mėn. pab. Visų mokslo metų veiklos aptarimas Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Visą mėn. Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
Visą mėn. Mokytojų veiklos mokyklos bendruomenei aptarimas. Pavaduotoja ugdymui
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui

Informacijos pateikimas mokyklos administracijai

Iki 10 d. Mėnesio lankomumo ataskaita ( soc. pedagogei) Klasių vadovai
Iki 14d. 1 – 4 klasių mokinių pasiekimų ataskaitų pateikimas (pavaduotojai ugdymui). Pradinių kl. mokytojos
Iki 28d. 5 – 9 klasių mokinių pasiekimų ataskaitų pateikimas (pavaduotojai ugdymui). Klasių vadovai
Iki 29d. Neformaliojo ugdymo veiklos ataskaitų pateikimas (pavaduotojai ugdymui). Neformaliojo ugdymo vadovai
Iki 29d. Kvalifikacijos kėlimo ataskaitų pateikimas (pavaduotojai ugdymui). Dalykų mokytojai
Iki 29d. Mokytojų veiklos mokyklos bendruomenei ataskaitų pateikimas (pavaduotojai ugdymui). Dalykų mokytojai
Iki 21d. Informacijos pateikimas/patikslinimas  dėl etikos/ tikybos (1-9 kl.) , II užsienio kalbos (5 kl.) pamokų pasirinkimo . (pavaduotojai ugdymui). Klasių vadovai
Iki 25d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2021 m. liepos- rugpjūčio  mėn. mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai