2022 Lapkričio 27 d. 14:47:46

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2022 METŲ LAPKRIČIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

  

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
21 14.30

Mokytojų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1. Pakoreguotų aprašų „Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas“, „Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas“, „Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas“ galutinė peržiūra.

2. Prevencinių programų vykdymas pamokose ir klasių valandėlėse.

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

10 14.30 Metodinė taryba „ Mobilių įrenginių, skaitmeninių mokymo priemonių, įrankių, virtualių mokymosi erdvių naudojimo pamokoje aptarimas.

Metodinė taryba

14 14.30 Susitikimas- paskaita su Jurbarko psichikos centro psichiatru A. Šlekiu Direktorius
23 14.30 UTA darbinės grupės susirinkimas. Pavaduotoja ugdymui
30 14.30 Mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupės susirinkimas Pavaduotoja ugdymui

28

14.00 Pradinių klasių mokytojų Metodinės grupės susirinkimas. Kaip sekasi pirmokams? Pirmokų adaptacija. V. Radvilaitė
29 14.00 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Tema: „Skaitymo ir rašymo sutrikimai. Pagalbos būdai” A. Mockienė
Kiekv.mėn. pirmad. 13.00 Metodinės grupės veikla: Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.          IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė

21

13.00

1 ir 2 ikimokyklinių ugdymo grupių ir

PU grupių ugdytinių pasiekimų

pirminis vertinimas.

IUG ir PUG mokytojos,

pavaduotoja ikimokykliniam

ugdymui.

Mėn.

eigoje

10.35 Mokinių komiteto susirinkimai. V. Reinolcaitė,  mokinių komiteto kuratorė
II. Konkursai, kultūriniai, sporto bei kiti renginiai, dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose
Iki 14d. Respublikinis mokinių pranešimų (eilėraščių) konkursas „Vaiko poreikių piramidė: vakar, šiandien ir rytoj“ Klasių vadovai
Iki 18d. Dalyvavimas rajoninėje apklausoje 5-10 kl. mokiniams „Mano poreikių piramidė“

Soc. pedagogė V. Kravčenkienė,

M. Matukaitis

23 10 .00 Protų mūšis “Ką žinau apie Lietuvos kariuomenę?” E. Gečaitė
25-26 Lukšiai Tauragės krašto skautų sueiga

J. Štrimienė

visą mėn. Respublikinis projektas „Pradinukų lyga – iššūkių mėnuo“ Pradinių kl. mokytojos
visą mėn. nuotoliniu būdu Edukacinis konkursas ,, Olympis 2022 - Rudens sesija” M. Liuokaitienė ir dalykų mokytojai
visą mėn. Respublikinis projektas ,,Pasakų iššūkis 2022‘‘ V. Radvilaitė
mėn. eigoje nuotoliniu būdu Tauragės regiono 4-6 klasių mokinių anglų k. meninis skaitymo konkursas. Konkurso tema ,,TOYS“. M.  Liuokaitienė
III. Dalyvavimas projektuose, programose, modulyje
kiekv. antradienį Programa „Zipio draugai“. PUG mokytoja
per m/m. Programa "Obuolio draugai" V. Radvilaitė
visą mėn.

Dalyvavimas ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada“.

IUG ir PUG mokytojos,

Klasių vadovai

visą mėn. Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“ IUG mokytoja
IV. Kita veikla
Nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

3 Rytmetys „Uždekime Vėlinių žvakelę“ IUG ir PUG mokytojos
8 8.55 Paskaita  „Pavojai internete“ Jurbarko PK bendruomenės pareigūnė S. Laurinaitienė, soc. pedagogė V. Kravčenkienė
14

12.30

Viešvilė

Dalyvavimas projekte „Eikš arčiau“- 8-10 kl. Klasių vadovai
17 Tolerancijos dienos paminėjimas „Visi po vienu stogu“ Soc. pedagogė V. Kravčenkienė E. Gečaitė ir J.. Budzinauskas,  pradinių kl. mokytojos
18 Popietė pradinukams „Skaitai knygas – kaupi žinias“ Pradinių kl. mokytojos
24 Mažosios Lietuvos Jurbarko kraštokultūros centras

Renginys, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.

Darbelių paroda.

E. Gylienė,

L. Antanaitis

I. Janauskaitė, dalykų mokytojai

Pradinių kl. mokytojos

25

Pilietiškumo ugdymo pamoka

,,Kuo noriu būti užaugęs“. Supažindinimas su profesijomis.

Pradinių kl. mokytojos
mėn. eigoje Darbelių paroda „Mano augintinis“ IUG ir PUG mokytojos
mėn. eigoje Darbelių paroda “Mano emocijos“ 1 IUG mokytojos
mėn. eigoje

S. Kneipo sveikatingumo elementų taikymas. Vaikščiojimas Kneipo taku, vandens

procedūros, arbatos gėrimas, subalansuota mityba, judėjimas, geros emocijos.

IUG ir PUG mokytojos
mėn. eigoje Rytmetys „Jei malūnus suksim, miltų nepritrūksim“. 2 IUG ir PUG mokytojos
4sav. Pasaulinė nerūkymo diena

Soc. pedagogė V. Kravčenkienė,

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė,

J. Budzinauskas

Mėn. eigoje Informacinis leidinukas tėvams „Foneminės klausos lavinimas ikimokykliniame amžiuje“. Logopedė
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat Pokalbiai su tėveliais. Pavaduotoja ikimokykl. ugdymui
nuolat Higienos normų vykdymas. Pavaduotoja ikimokykl. ugdymui
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Mokytojų praktinės veiklos atitikties nustatymas, siekiant įgyti kvalifikacinę kategoriją

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

Iki 18d. Tyrimas „Namų darbų skyrimo tikslingumas, efektyvumas.“ (atkelta) Pavaduotoja ugdymui
VI. Informacijos pateikimas mokyklos administracijai
Iki 05d. Mokinių pamokų lankomumo ataskaitos pristatomos soc. pedagogei Klasių vadovai
Iki 25d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2022 m. gruodžio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki nustat. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

   

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai