2022 Rugpjūčio 11 d. 18:14:07

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2022 METŲ BIRŽELIO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniaiužsiėmimaiirkitirenginiai
6 13.00

Pedagogų tarybos posėdis .

1. 1 – 4 – tos klasių mokinių pasiekimų analizė. (pradinių kl. mokytojos)

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.

6 14.00 Paskaita mokytojams „Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas“ Pavaduotoja ugdymui
13 Pradinių klasių mokytojų Metodinės grupės susirinkimas. Mokymosi rezultatų, lankomumo ir neformaliojo ugdymo aptarimas. V. Radvilaitė
20 14.00

Pedagogų tarybos posėdis .

1. Ugdymo plano ir ugdomojo darbo ataskaita.

2. 5 – 10 – tos klasių mokinių pasiekimų įvertinimas (klasių vadovai)

3. Moksleivių poreikių tyrimo rezultatų analizės pristatymas ( pavaduotoja ugdymui)

4.  Specialistų ( soc. pedagogo, spec. pedagogo, logopedo) metinės veiklos ataskaitos pristatymas

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

20 Mokinių komiteto susirinkimas. Mokinių komiteto pirmininko ataskaitos aptarimas. V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
27 9.00 Mokytojų susirinkimas. Ugdymo plano projekto 2022/2023 m.m. svarstymas

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

mėn. eigoje Susirinkimas su tėvais IUG ir PUG mokytojos
?????

Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas. „Klasės vadovo darbo sėkmės ir nesėkmės“.

Gerosios profesinės patirties, dirbant su klase, sklaida.

E. Gylienė
mėn. eigoje 14.00 Paskaitų ciklas mokytojų grupei “Darbas su “sunkiais” mokiniais”. Susitikimai su PPT psichologe. Direktorius
mėn. eigoje

VGK posėdžiai (pagal poreikį)

VGK pirmininkė

V. Reinolcaitė

kiekv. mėn. pirmadienį 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.  IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
mėn. eigoje Paskaitos – susitikimai su mokiniais, mokinių tėvais PPT centro psichologai
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
4

10.00 -13.00

Palanga

Respublikinis festivalis. Lietuvos mažųjų žaidynės , III etapas Ž. Gribauskienė
visą mėn. Tarptautiniai eTwinnig projektai PUG mokytoja
13-16 Karinė – kultūrinė - sveikatinimo stovykla  "Sakale, lėk..." Direktorius
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1 Šventinis rytmetys „Vaikų gynimo diena“ IUG ir PUG mokytojos
1 Mokyklinis dainų festivalis, skirtas Pasaulinei vaikų dienai paminėti

I.Jakienė

E. Gylienė

1

Tarptautinė vaikų gynimo diena

,, Vaikai – gražiausios pasaulio gėlės.”

Pradinių kl. mokytojos
2 Edukacinė išvyka „Popieriaus transformacija- stilizuota panemunių pilių iš „papje mašė“ kūrimas“.

V. Kravčenkienė

E. Gečaitė

2

Kultūros paso programa

 ,, Mokslininkas“

Pradinių kl. mokytojos
3 Remginys skirtas L. Meškaitytės metams paminėti. Pradinių kl. mokytojos
3 9.00 Karjeros ugdymas. Susitikimas su Tauragės jaunimo užimtumo skyriaus vyriausiąja specialiste I. Juškevičiene. "Karjeros planavimas. CV rengimas. Darbo rinkos situacija Tauragės apskrityje" 8-10 klasėms.

V. Kravčenkienė

V. Povilauskienė

6 Prevencinė diena ,, Mes prieš žalingus įpročius“ Pradinių kl. mokytojos
7 Mokslo metų užbaigimo šventė.    ,, Labas vasarėle, sudie mokyklėle“ V. Radvilaitė
mėn. pr. Darbelių paroda „Vaikystės spalvos“ IUG ir PUG mokytojos
visą mėn. S. Kneipo prevencijos taikymas. IUG ir PUG mokytojos
visą mėn. Stendas  - „Erkės ir jų sukeliamos ligos Sveikatos priežiūros specialistė
Diskusja -  „Kaip  būti  saugiam  vasaros atostogų metu‘‘ Sveikatos priežiūros specialistė
21 Mokslometųpabaigtuviųšventė

R. Gylienė

I.Jakienė

IV. Kita veikla
nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

mėn. eigoje Pasirinktos srities įsivertinimo apklausos rezultatų analizė ir apibendrinimas. VKĮ darbo grupės nariai
mėn. eigoje  Instruktažų apie saugų elgesį vandens telkiniuose (maudymasis), apie saugumą vasaros atostogų metu, rengimas. Klasių vadovai
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui
visą mėn. Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
iki  27d.

Informacijos pateikimas pavaduotojai ugdymui:

1.  Mokytojų kvalifikacijos kėlimas

2. Mokytojo veiklos bendruomenei ataskaita

3. Neformaliojo ugdymo veiklų ataskaitos.

Dalykų mokytojai, būrelių vadovai
iki 20 d. 4 klasės mokinių pasiekimų ir bendrųjų kompetencijų vertinimo aprašo parengimas. V. Radvilaitė
iki  27d.

Informacijos pateikimas:

Mokymo organizavimas netradicinėse erdvėse, integruotų pamokų vedimas,  mokinių kūrybinių darbų viešinimas mokyklos erdvėse.

Pradinių kl. ir 5-10 kl. dalykų mokytojų ir neformaliojo ugdymo vadovų metodinių grupių  pirmininkai
mėn.pab. Mokslo metų veiklos aptarimas Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, grupių pedagogai.
iki 05 d. Mokinių blogo pamokų lankomumo ataskaitos pristatymas soc. pedagogei Klasių vadovai
iki 24d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2022 m. vasaros laikotarpiu mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre. Metodinių grupių pirmininkai
iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

  

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai