2020 Lapkričio 26 d. 09:23:34

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2020 METŲ SPALIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
  1. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai  ir kiti renginiai
06 10.35

VGK posėdis

Pavaduotoja ugdymui
06 14.30 Metodinės tarybos susirinkimas. Rajoninės  metodinės konferencijos „Nuo žinių – kompetencijų ugdymo link“ organizavimo aptarimas. Metodinė taryba
07 17.00

Mokyklos tarybos susirinkimas.

Metinė  ataskaita. Mokyklos tarybos atnaujinimas.

Direktorius A. Matukaitis

J. Štrimienė

08

16.00

17.00

18.00

5 kl. mokinių tėvų susirinkimas.Tema "penktokų adaptacija". Susitikimas su dalykų mokytojais.

Tėvų visuotinis  susirinkimas.

Tėvų susitikimas su klasių vadovais.

M. Liuokaitienė,

Direktorius A. Matukaitis,

Klasių vadovai

12,14,15 16.00

Tėvų susirinkimas:

12 d. (PUG)

15 d. (1 gr.)

14 d. (2 gr.)

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, direktorius.
3 sav. Dalyvavimas prevencinėje programoje „Saugi mokykla“. ABC komandos susirinkimas. „Saugi mokykla“ grupės vadovas
4sav. Pradinių klasių mokytojų metodinis užsiėmimas. Patirtis dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. E. Sprainaitienė
Kiekvieną sav. ketvirt. 10.35 Mokinių komiteto pasitarimas. V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
Kiekvieną pirmadienį Po 1-mos pam. Mokinių asamblėja

Mokyklos administracija

Mokinių komitetas

Kiekvieną mėnesio pirmadienį 13.00 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.  IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
  1. Konkursai, kultūriniai, sporto bei kiti renginiai, dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose
01 Dalyvavimas respublikinėje "Sveikatiados" šventėje  (Kaune)

Pavaduotoja ugdymui;

J. Štrimienė

02 3-4  pam. Disputas 9 klasėje "Mano teisės. Kaip jomis  naudojuosi " (tėvai , mokiniai, mokytojai)

Metodinė taryba;

VGK

05

Mokytojų dienos minėjimas

Mokinių komitetas
05 Šventinis rytmetys „Rudenėlio dovanos“ IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja.
2sav.

Mokytojų dienos paminėjimas. Piešinių paroda.

Pradinių klasių mokytojos
06 2-3 pam. Paskaita- praktikumas "Odė gyvenimui", skirta savižudybių prevencijai (9 kl.)

V. Beinarienė;

Soc. pedagogė

06 Stendas- ,,Pasaulinė regėjimo diena.“

Sveikatos priežiūros specialistas

06 ,,Kad rankytės būtų švarios“- paskaita –aktyvūs mokymai (PUG)

Sveikatos priežiūros specialistas

3 sav.

Solidarumo bėgimas.

Soc. pedagogė
3 sav. 14.30 Akcija DAROM. Klasių vadovai
17 Tauragės krašto skautų sueiga J. Štrimienė
20 Paskaita –aktyvus mokymai ,,Gera psichinė, emocinė sveikata“(mokyklos sveikatos projekto ,,Būkim sveiki“ vykdymas.(1-2kl.)

Sveikatos priežiūros specialistas

23

Darbelių iš rudens gėrybių paroda.

Pradinių klasių mokytojos
23 Penktorkų krikštynos

J. Štrimienė

M. Liuokaitienė

23

Konstitucijos egzaminas

V. Pinaitis
22,23 Konstitucijos dienos paminėjimas V. Pinaitis
Mėnesio eigoje Rytmetys „Ragauju, skanauju…sodo ir daržo derliaus gėrybes“. 2 IUG mokytojos
Mėnesio eigoje Darbelių paroda „Daržovių puota“. 2 IUG mokytojos
Mėnesio eigoje Darbelių paroda „Mano mylimas gyvūnėlis“ 1 IUG mokytojos
Mėnesio eigoje Darbelių paroda „Rudens kraitė“ PUG mokytoja
  1. Integruotos pamokos:
23 Kultūrinė- pažintinė diena "Rudenėlio  šventė" Pradinių klasių mokytojos
  1. Dalyvavimas projektuose, programose, modulyje :
Mėn. eigoje Tarptautinė programa „Zipio draugai“. PUG mokytoja
Mėn. eigoje Programos "Obuolio draugai" vykdymas V. Radvilaitė
Mėn. eigoje Dalyvavimas ES projekte " Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas"  Projekto darbinė grupė
21

9.00

10.00

Smalininkų istorija gatvėje. Namų paieška,  keliaujant su personažu (pasienietis, ponas).(1-4 kl.) Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras, Pradinių klasių mokytojos
22 9.00 Laivybos istorija ( prie uosto  su uosto  kapitonu). (5-7 kl.) Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras.5-7 kl. klasių vadovės
Mėn. eigoje Mažosios Lietuvos istorija (8-9 kl.) Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras.8-9 kl. klasių vadovės
Mėn. eigoje Susitikimas su Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų bataliono kariais (pamoka - praktinis užsiėmimas + orientacinis žaidimas Smalininkuose))

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų batalionas,

mokyt. K. Vančys

Mėn. eigoje Susitikimas su Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų aviacijos bazės atstovais (pamoka- praktinis užsiėmimas + mokinių būrio rikiuotės pratybos)

Lietuvos kariuomenės karinių oro

pajėgų aviacijos bazė, mokyt. K. Vančys

Visą mėn.

Dalyvavimas ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada“.

  • Stendo atnaujinimas.

„10 000 žingsnių yra vieni juokai“.

IUG ir PUG mokytojos, tėveliai,

5-9 kl. mokiniai, klasių vadovai

Visą mėn. Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko PUG mokytoja
  1. Kita veikla
Mėn. eigoje Edukacinių erdvių kūrimas Metodinė taryba
Mėn. eigoje

Mokyklos socialinio paso sudarymas.

Soc. pedagogė
Mėn. eigoje Informacinių lankstinukų „Inovatyvūs skaitymo bei rašymo įgūdžių lavinimo būdai“; „Struktūruotas mokinių, turinčių autizmo spektro sutrikimą, mokymas“ paruošimas. Spec. pedagogė
Iki 8d.

Informacinių lankstinukų tėvams rengimas ir sklaida

Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Mokyklos sąmatos projekto rengimas Buhalterė
Mėn. eigoje Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

Mėn. eigoje

Lauko teritorijos papildymas įvairiomis priemonėmis.

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.

Pagal grupių,

įstaigos planus

Šeimų pagalba, rengiantis įvairiems renginiams, grupės aplinkos kūrimas ir kt.

IUG ir PUG mokytojos.

  1. Ugdomosios veiklos priežiūra
19

13.00

Vaikų   adaptacija: IU ir  PU  grupėse IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
 Mėn. eigoje Mokyklos aplinkos išnaudojimas edukacinių erdvių kūrimui.  Mokinių kūrybinių darbų viešinimas mokyklos erdvėse. Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Neformaliojo ugdymo būrelių veiklos mokykloje Pavaduotoja ugdymui
nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui

Informacijos pateikimas mokyklos administracijai

Data Laikas Dokumento, informacijos pavadinimas Atsakingas
Iki 5d. Už mėnesio lankomumą atsiskaityti soc. pedagogei. Klasių vadovai

Iki

30 d.

Informacija apie renginius, vyksiančius 2020 m. lapkričio  mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

Iki nustatytos Švietimo skyriaus plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema