2024 Balandžio 25 d. 05:25:14

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

2023 METŲ GRUODŽIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
       
28

10.00

metod. kab.

Mokytojų susirinkimas. Signalinio pusmečio aptarimas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

28

12.00

mokyt. kamb.

Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas „Mokytojų profesinių kompetencijų įsivertinimo rezultatų analizė“

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

gruodis   Darbo grupė. Edukacinių aplinkų kūrimas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

kiekv. mėn. pirmad. 13.00 Ikimokyklinės ir priešmokyklinės metodinės grupės susirinkimai. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
gruodis   Tarptautiniai eTwinning projektai „Kalėdinis sveikinimas“, „Kalėdinis atvirukas“ ir „Vieną kartą “ PUG mokytoja
gruodis   Tarptautinė programa „Zipio draugai“ PUG mokytoja
gruodis   Programos "Obuolio draugai" vykdymas E. Sprainaitienė
gruodis   Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1   Vakaronė su tėveliais. PUG mokytojos, tėveliai
11   Kalėdinis protmūšis 5-10 kl. ( pagal „Gelbėkit vaikus“ scenarijų)

Soc. pedagogė

V. Kravčenkienė,

E. Večerskienė

14   Integruota lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamoka ,, Kalėdų belaukiant“

V. Radvilaitė Polockienė

Ž. Gribauskienė

19 7.30, „Sandros meno namai“ Kultūrinė edukacija „Ekologiško modelino masė“. Edukacinis renginys 1-4 kl. mokiniams (pagal Kultūros pasą) Pradinių kl. mokytojos
20   Išvyka į Jurbarko kultūros centrą. Kalėdinis spektaklis PUG mokytojos
21 16.00 Rytmetys „Jau skamba Kalėdų varpeliai” IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
22   Kultūrinė pažintinė diena ,, Kalėdų senis atlinguoja“ Pradinių kl. mokytojos
22   Kalėdinės popietės „ Su visa šeima į mokyklą“ organizavimas Klasių vadovai, mokinių komitetas
gruodis   Mokyklos erdvių kalėdinė puošyba        Klasių vadovai, pradinių kl. mokytojos, mokinių komitetas
gruodis   Piešinių paroda ,, Sveika, žiemuže“ Pradinių kl. mokytojos
gruodis   Parodėlė ,,Laukiame Šv. Kalėdų” IUG ir PUG mokytojos
gruodis   Pokalbis - diskusija „Lietuvių žiemos švenčių tradicijos“ IUG ir PUG mokytojos
gruodis   Darbelių paroda „Paukšteliai žiemą“ IUG ir PUG mokytojos
gruodis   Iniciatyva „Palesinkime paukštelius“ IUG ir PUG mokytojos
gruodis   Langų puošimas darželyje (žiemos tema) IUG ir PUG mokytojos
gruodis   Savanorystės projektų vykdymas Klasių vadovai, mokinių komitetas
gruodis   Kalėdinės sporto varžybos K. Vančys
kas antrą penktad.   S. Kneipo sveikatinimo metodų taikymas IUG ir PUG mokytojos
IV. Kita veikla
nuolat   Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

A. Taurazevičius, atsakingas už svetainės tvarkymą

iki 20 d.   Informacijos apie signalinio pusmečio rezultatus, apie kalėdinį renginį pateikimas tėvams Klasių vadovai
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat   Elektroninio Tamo dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

gruodis   Mokinių pažangos stebėjimas, siekiant mokiniui jo aukščiausio pasiekimų lygio

Direktorė,

Pav. ugdymui

V. Reinolcaitė

gruodis   Pedagogų atestavimo perspektyvinės programos tikslinimas Direktorė
gruodis   Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
gruodis  

Grupių dienynų   ir planų tikrinimas.

Logopedo pagalbos reikalaujančių vaikų korekcinio darbo aptarimas

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
gruodis   Šeimų pagalba rengiantis įvairiems renginiams, grupės aplinkos kūrimui ir kt. IUG ir PUG mokytojos

iki

20 d.

  Informacija apie renginius, vyksiančius 2024 m. sausio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

 

Parengė:

V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui
Ž. Gribauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui