2024 Balandžio 25 d. 05:26:47

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

 

2024 METŲ VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data

Laikas

Renginio pavadinimas ir temos

Atsakingas

I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai

 

 

 

 

5

mokyt. kamb.,

14.30 val.

VGK susirinkimas „I pusmečio aptarimas“

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

6

I a. fojė,

17.30 val.

Tėvų susirinkimas

Direktorė R. Augustienė

19

mokyt. kamb.,

14.30 val.

Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas „Dėl pamokų kitur ir kitaip organizavimo, kriterijų nustatymai“

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

kiekv. mėn. pirmad.

priešm. gr. klasė,

13.00 val.

Ikimokyklinės ir   priešmokyklinės metodinės grupės susirinkimai. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė

kiekv. mėn. pirmad.

I a. fojė,

8.45 val.

Mokinių asamblėja

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose

7

internetinė erdvė

Kalbų „Kengūra“ konkursas 7 – 8 klasės mokiniams

M. Balaševičienė

7-8

internetinė erdvė

Tarptautinis matematikos konkursas “PANGEA 2024”

V. Radvilaitė Polockienė,

G. Martišienė

9

Plungės rajono Alsėdžių Stanislovo Narutavičiaus gimnazija,

10.00 val.

Jaunųjų kadetų išvyka į respublikinį Būrių rikiuotės konkursą

K. Vančys

27,28,29

geografijos kab.

13-oji geografijos olimpiada „Mano gaublys“:

2–4 klasių mokiniams, 2024 m. vasario 27 d. 

5–8 klasių mokiniams, 2024 m. vasario 28 d. 

9–12 klasių mokiniams, 2024 m. vasario 29 d.

V. Reinolcaitė

V. Radvilaitė Polockienė

A. Petravičienė

vasaris

 

Respublikinis projektas „STEAM bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai“

PUG mokytoja

vasaris

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai“

PUG mokytoja

vasaris

 

Tarptautinis eTwinning projektas „Vieną kartą“

PUG mokytoja

vasaris

 

Programos "Obuolio draugai" vykdymas

E. Sprainaitienė

vasaris

 

Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“

IUG ir PUG mokytojos

vasaris

 

Respublikinis projektas „Skambanti joga“

PUG mokytoja

vasaris/

kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, Vilnius

Respublikinis vertimų - iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis”

Milda Liuokaitienė

vasaris

 

Edukacijų ciklas „Žaliasis raštingumas“ kūrybinės dirbtuvėlės.

PUG mokytojos,

pradinių kl. mokytojos

III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose

7

 

Paskaita - pamoka ,,Būk saugus tamsiu paros metu"

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė

7

 

Paskaita - pamoka - ,,Būk saugus tamsiu paros metu"

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė

13

 

Užgavėnės „Žiema, žiema bėk iš kiemo“

IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja

13

mokyklos aplinka

Užgavėnių šėlionės   „ Žiema, žiema, eik iš kiema! “

Dalykų mokytojai, klasių vadovai, mokinių komitetas

14

biologijos

kab.

Paskaita „Atsakomybė. Elgesys su nepažįstamais žmonėmis“ 5-7 kl. mokiniams

V. Kravčenkienė,

Jurbarko PK bendruomenės pareigūnė S. Laurinaitienė

14

fizikos kab.

Lytiškumo ugdymo paskaita  ,,Aš  berniukas" Aš mergaitė“

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė

1-3 sav.

technologijų kab.

Solidarumo akcija Ukrainai - Lietuvai „Laisvės apyrankės“ 5 -10 kl.

V. Povilauskienė

2sav.

fizikos kab.

Fizikos olimpiada

Ž. Klimaitienė

2sav.

 

Piešinių paroda skirta Vasario 16-ajai paminėti „Myliu Lietuvą“

IUG ir PUG mokytojos

2sav.

 

Vasario 16-osios minėjimas. Piešinių parodėlė

Pradinių kl. mokytojos

15

 

Vasario 16-osios minėjimas

IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja

15

 

Raiškaus skaitymo konkursas.

„Gražiausi žodžiai Lietuvai“

E. Sprainaitienė

15

I a. fojė

Vasario 16- osios   minėjimas. Integruotos pamokos ( kartu su partneriais – KOP karininkais)

Mokyklos bendruomenė

16

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

Dalyvavimas renginyje, skirtame Vasario 16 - ai paminėti

Mokyklos bendruomenė

atostogų metu

 

Skautų sueiga Vasario 16 dienos paminėjimui

J. Štrimienė

26

 

,,Pasakos aplink mus“

V. Radvilaitė Polockienė,

prad. kl. mokytojos

26

muzikos kab.

3 pam.

Karjeros ugdymas. Mokymosi galimybės baigus pagrindinę mokyklą 9-10 kl. mokiniams

V. Kravčenkienė,

Karjeros ugdymo specialistė

28

lietuvių k. kab.

Gimtosios kalbos diena.   Dailyraščio konkursas 5 – 10 klasėse

V. Pašukytė

28

 

Paskaita- ,,Asmens higiena ir infekcinės ligos"

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė

4 sav.

1-2 pam.

Integruota etikos - technologijų – biologijos - geografijos pamoka „Sveika mityba“ 9-10 kl. mokiniams ( atkelta iš sausio mėn.)

V. Povilauskienė

V. Reinolcaitė

J. Štrimienė

IV. Kita veikla

nuolat

 

Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

A. Taurazevičius, atsakingas už svetainės tvarkymą

1-2 sav.

 

Pusmečių rezultatų analizė ir aptarimas su auklėtiniais klasės valandėlės metu.

Informacija tėvams ir globėjams

Klasių vadovai

1-2 sav.

 

Mokinių individualios pažangos lentelių pildymas „Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas“ ir aptarimas, ugdymosi problemų identifikavimas

Klasių vadovai

7

 

Lankstinukas tėvams -,,Ką reikia žinoti apir nemokamą vaikų dantų silantavimą?"

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė

vasaris

 

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP), 8 klasė:

Skaitymas - 02.06 d.

Matematika - 02.20 d.

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

V. Ugdomosios veiklos priežiūra

nuolat

 

Elektroninio Tamo dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

vasaris

 

Pamokų stebėjimas. Ugdymas pagal atnaujintas ugdymo programas

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

vasaris

 

Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

vasaris

 

Priešmokyklinėsir ikimokyklinių ugdymo   grupių pedagoginio proceso organizavimo aptarimas

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

iki

20 d.

 

Informacija apie renginius, vyksiančius 2024 m. kovo mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui