2020 Rugsėjo 19 d. 08:43:28

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI PLANAS

2017 m.

TIKSLAS:

  • padėti mokiniams ugdytis karjeros  savybes/gebėjimus, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

  1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.
  2. Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.
  3. Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus.
  4. Remdamiesi asmenine ateities vizija, kelti karjeros tikslus. Sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą.
  5. Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
  6. Būti pasirengusiems sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Teikiamos paslaugos:

  • teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
  • veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui;
  • informacijos apie specialybes rinkimas ir populiarinimas.
Nr. Veiklų sritys Uždaviniai / Veiklos Dalyviai Valandos Datos
1. Situacijos analizė, planavimas Išsiaiškinti turimus resursus R. Domeikienė 1 2017.01.02 –  06

Sudaryti ilgalaikį karjeros veiklų planą mokykloje

R. Domeikienė ugdymo karjerai darbo grupė 2 17.01.02 – 06
2. Kvalifikacijos kėlimas, saviugda

Gilinti karjeros ugdymo,  informavimo  ir bendrai savo karjeros valdymo kompetencijas.

R. Domeikienė 8 Mokslo metų eigoje

Stebėti MUKIO informaciją.

R. Domeikienė nuolat Mokslo metų eigoje
3.

Mokyklos administracijos, klasių auklėtojų, dalykų mokytojų Karjeros  veiklų koordinavimas

Teikti metodinę pagalbą dalykų mokytojams integruojant karjeros ugdymo programą į  dėstomus dalykus. Dalykų mokytojai 4 17.01.02 – 17.12.31
Karjeros veiklų informacijos įkėlimas į mokyklos internetinį puslapį R. Domeikienė Nuolat Mokslo metų eigoje
4. Karjeros paslaugos mokiniams Padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę. 1– 10 klasių moksleiviai 10 17.01.02 – 17.12.31
Padėti mokiniams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją 8 – 10 klasių moksleiviai Pagal poreikį 17.01.02 – 17.12.31
Padėti mokiniams kelti karjeros tikslus, sudaryti  karjeros planą 5 – 10 klasių moksleiviai 6 17.01.02 – 17.12.31
5. Bendradarbiavimas su  soc. partneriais Organizuoti moksleivių susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais, specialistais. 8 -10 klasių moksleiviai 8 17.01.02 – 17.12.31
Organizuoti moksleivių Karjeros veiklinimo išvykas. 5 – 10 klasių moksleiviai Pagal galimybes 17.01.02 – 17.12.31
Plėtoti ryšius su Jurbarko darbo birža 9 -10 klasių moksleiviai 2 17.01.02– 17.12.31

Parengė soc. pedagogė Rasa Domeikienė, atsakinga už mokinių karjerai ugdymą.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema