2024 Birželio 15 d. 20:16:11

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKINIŲ UGDYMO KARJERAI PLANAS

2020 m.

TIKSLAS:

  • padėti mokiniams ugdytis karjeros  savybes/gebėjimus, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką.

UŽDAVINIAI:

  1. Pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.
  2. Rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją bei pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.
  3. Remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimti adekvačius karjeros sprendimus.
  4. Remdamiesi asmenine ateities vizija, kelti karjeros tikslus. Sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą.
  5. Mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.
  6. Būti pasirengusiems sėkmingai pereiti į kitą karjeros aplinką ir ieškoti darbo.

Teikiamos paslaugos:

  • teikia individualias konsultacijas profesinio kryptingumo klausimais;
  • veda klasės valandėles, skirtas savęs pažinimui, karjeros galimybių pažinimui;
  • informacijos apie specialybes rinkimas ir populiarinimas

Nr. Veiklų sritys Uždaviniai / Veiklos Dalyviai Valandos Datos
1.

Situacijos analizė, planavimas

Išsiaiškinti turimus resursus Soc. pedagogė 1 2020, sausis
Sudaryti ilgalaikį karjeros veiklų planą mokykloje Soc. pedagogė; ugdymo karjerai darbo grupė 2 2020, sausis
2.

Kvalifikacijos kėlimas, saviugda

Gilinti karjeros ugdymo,  informavimo  ir bendrai savo karjeros valdymo kompetencijas. Soc. pedagogė 8 Mokslo metų eigoje
Stebėti MUKIO informaciją. Soc. pedagogė nuolat Mokslo metų eigoje
3.

Mokyklos administracijos, klasių auklėtojų, dalykų mokytojų Karjeros  veiklų koordinavimas

Teikti metodinę pagalbą dalykų mokytojams integruojant karjeros ugdymo programą į  dėstomus dalykus. Dalykų mokytojai 4 20.01.02 – 20.12.31
Karjeros veiklų informacijos įkėlimas į mokyklos internetinį puslapį Soc. pedagogė Nuolat Mokslo metų eigoje
4. 

Karjeros paslaugos mokiniams

Padėti mokiniams pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę. 1– 10 klasių moksleiviai 10 20.01.06 – 20.12.31
Padėti mokiniams rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją 8,9 klasių moksleiviai Pagal poreikį 20.01.02 – 20.12.31
Padėti mokiniams kelti karjeros tikslus, sudaryti  karjeros planą 5 – 9 klasių moksleiviai 6 20.01.06 – 20.12.31
5.

Bendradarbiavimas su  soc. partneriais

Organizuoti moksleivių susitikimus su kitų mokymo įstaigų atstovais, specialistais. 8 -9 klasių moksleiviai 8 20.01.06 – 20.12.31
Organizuoti moksleivių Karjeros veiklinimo išvykas. 5 – 9 klasių moksleiviai Pagal galimybes 20.01.06 – 20.12.31
Plėtoti ryšius su Jurbarko darbo birža 8,9  klasių moksleiviai 2 20.01.06– 20.12.31