2023 Spalio 2 d. 17:40:33

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos 2022 metų veiklos ataskaita

SMALININKŲ L. MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

Aprašas asmens higienos patikra

Aprašas Pirmosios pagalbos organizavimo 2020

Aprašas veiksmams nustatyti vartojant tabaką

Ugdymo ir veiklų vykdymo būtinosios sąlygos, plintant Corono-19 viruso infekcijai

Tėvų įnašų mokėjimo tvarkos apyrašas

Įsakymas dėl darbo karantino sąlygomis (COVID-19) plano patvirtinimo

Aprašas nuotolinio mokymo 2020

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2020-2022 m.

Vadovo ataskaita už 2019 m.

Mokyklos veiklos planas 2020 m.

Metų veiklos ataskaita 2019 m.

Dėl svečių ir pašalinių asmenų lankymosi Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinėje mokykloje registravimo tvarka

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas I dalis ir II dalis

Mokinių individualios pažangos stėbėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą mokykloje tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2019 m.

Mokyklos lankomumo tvarkos aprašas

Vadovo veiklos ataskaita 2019

Mokyklos nuostatai  2014 m.

Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis.

Mokyklos veiklos planas 2017

Veiklos ataskaita 2017

___________________________________________________________________________________

Dokumentų tvarkymo apskaita ir saugojimą reglamentuojantys dokumentai:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C21AD42B2592/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6518df021a711eabe008ea93139d588

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.11379DB2A362/OpyyHleKQw

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e5ab840217811eabe008ea93139d588

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2EBA39845DEE/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9f9230001b4611ea8e248c77339e1836

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9f8e8430723411e3a1f1b21417c4c75e/asr

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai