2023 Spalio 2 d. 17:01:51

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

UGDYMO ORGANIZAVIMAS 2022–2023 mokslo metais:

                      Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia 2022 m. rugsėjo 1 d.;

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.                     

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.
Žiemos atostogos 2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

2022-2023 m.m. 1 – 4 klasėms:

            pirmas pusmetis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d. - 91 ugdymo diena;

            antras pusmetis – 2023 m. vasario1 d. – 2023 m. birželio 13 d. – 84 ugdymo dienos.

                                  2022-2023 m. m. 5 – 10 klasėms:

            pirmas pusmetis – 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. sausio 31 d. – 91 ugdymo diena;

            antras pusmetis – 2023 m. vasario1 d. – 2023 m. birželio 27 d. – 94 ugdymo dienos.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

                                  Vasaros atostogos 2022-2023 m. m.

                                  1–4 klasėms 2023 m. birželio 14 d. – rugpjūčio 31 d.

                                  5–10 klasėms 2023 m. birželio 28 d. – rugpjūčio 31 d.

   Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu( vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede ir mokyklos tvarkos aprašu 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-51 „Vykdant ugdymo procesą kontaktiniu kasdieniu būdu esant ekstremaliai situacijai".

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai