2022 Lapkričio 27 d. 13:25:23

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Ugdymo organizavimas 2021–2022 mokslo metais:

            Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2021 m. rugsėjo 1 d..

            Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–10 klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos.

Skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

2021-2022 m. m. 1 – 4 klasėms:

   pirmas pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d.- 94 ugdymo dienos;

   antras pusmetis – 2022 m. vasario1 d. – 2022 m. birželio 7 d. – 81 ugdymo diena.

2021-2022 m. m. 5 – 10 klasėms:

   pirmas pusmetis – 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 31 d. – 94 ugdymo dienos;

   antras pusmetis – 2022 m. vasario1 d. – 2022 m. birželio 21 d. – 91 ugdymo diena.

   Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

Vasaros atostogos 2021-2022 m. m.   

               1–4 klasėms 2022 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d.

               5–10 klasėms 2022 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d.

   Ugdymo organizavimo tvarka karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu( vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.) reglamentuojama Bendrųjų ugdymo planų 7 priede ir mokyklos tvarkos aprašu 2021 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-51 „Vykdant ugdymo procesą kontaktiniu kasdieniu būdu esant ekstremaliai situacijai".

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai