2020 Rugsėjo 19 d. 08:02:51

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Ugdymo organizavimas 2019-2020 m.m.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.

Ugdymo proceso trukmė:

1– 4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos, iki 2020 m. birželio 9 d.;

5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, iki 2020 m. birželio 23 d.;

                     

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. –spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Vasaros atostogos:

           1–4 klasėms 2020 m. birželio 10 d. – rugpjūčio 31 d.

           5–10 klasėms 2020 m. birželio 25 d. – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

1 – 4 klasėms:

pirmas pusmetis  – 2019 m. rugsėjo 2 d.  – 2020 m. sausio 31 d.- 95 ugdymo dienos;

antras pusmetis  – 2020 m. vasario3 d.  – 2020 m. birželio 9 d.  – 80 ugdymo dienų.

5  – 10 klasėms:

pirmas pusmetis  – 2019 m. rugsėjo 2 d.  – 2020 m. sausio 31 d.  – 95 ugdymo dienos;

antras pusmetis  – 2020 m. vasario3 d.  – 2020 m. birželio 23 d.  – 90 ugdymo dienų.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

          Pamokų laikas:

          1. 8.00 – 8.45

          2. 8.55 – 9.40

          3. 9.50 – 10.35

          4. 10.45 – 11.30

          5. 12.00 – 12.45

          6. 12.55 – 13.40

          7. 13.50 – 14.35

                               2 – 10  klasėse pamokos trukmė 45 min.

                               Pirmoje klasėje pamokos trukmė 35 min.

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1 - 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Neformalaus ugdymo kryptys:

      Muzikinis lavinimas – 2 val.;

      Sportas (kvadratas, krepšinis) – 2 val.;

      Stalo tenisas – 2 val.;

      Skautiška veikla – 2 val.;

      Dailė – 1 val.;

      Kulinarija – 1 val.

      Choreografija – 1 val.

      Raižyba– 1 val.

      Miško draugai – 1 val.

      Aukime sveiki – 1 val.

      Darbštuolėliai -1 val.

      Popieriaus plastika - 1 val.

                          

Pažintinė veikla:

2019 - 2020 m.m. 5-10 klasėms

          1. Mokslo ir žinių diena - rugsėjis;

           2. Lietuvos Kariuomenės diena – lapkritis;

           3. Edukacinių ekskursijų, išvykų diena „Pažink savo kraštą“– spalis, birželis;

           4. Jaunųjų kūrėjų diena skirta dailininkei L. Meškaitytei - gruodis;

           5. Žygių diena(pėsčiųjų, dviračių) „Pažink Smalininkus ir jo apylinkes“ - birželis;

           6. Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimas– vasaris.;

           7. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimas - kovas;

           8. Pilietinė socialinė akcija „Darom“ – balandis;

           9. Mažosios Lietuvos vardo paminėjimo diena – lapkritis;

           10. Patyriminės pamokos - birželis

2019-2020 m.m.  1-4 klasėms

1.  Mokslo ir žinių diena -  rugsėjis;                            

2.  Šventė „Dėdė Rudenėlis“ – spalis;

3.  Jaunųjų kūrėjų diena skirta  dailininkei L. Meškaitytei“ – gruodis;                                        

4.  Edukacinių ekskursijų diena „Pažink savo kraštą“ - gegužė;

5. Mokslo metų baigimo šventė – birželis. 

6. Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasaris;

7.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimas - kovas;

8. Sportinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo diena – gegužė, birželis;

9. Mažosios Lietuvos vardo paminėjimo diena – lapkritis;

10. Saugaus eismo diena – balandis.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema