2024 Balandžio 25 d. 05:27:48

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 

2024 METŲ KOVO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
       
4

mokyt. kamb.,

14.30 val.

Mokytojų susirinkimas. Kompetencijų ugdymas pamokose

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

5

mokyt. kamb.,

14.30 val.

VGK susirinkimas. Dėl pamokų lankomumo. Darbas su autizmo sutrikimus turinčiais mokiniais VGK pirmininkė V. Reinolcaitė
29

mokyt. kamb.,

14.30 val.

VGK susirinkimas . Klasių mokinių pokalbių apie patyčias „Kaip jaučiuosi “ refleksijos aptarimas ,. Anketos duomenų apie   patyčias aptarimas VGK pirmininkė V. Reinolcaitė
kiekv. mėn. pirmad. priešm. gr. 13.00 val. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės metodinės grupės susirinkimai. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
kiekv. mėn. pirmad.

I a. fojė,

8.45 val.

Mokinių asamblėja

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

7, 21, 28

fizikos kab. ,

14 val.

Pedagoginis tėvų švietimas „Tėvystės įgūdžių ugdymo programa“

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
1 sav. lietuvių k. kab. Respublikinis projektas „Aš pedagogas ir tuo didžiuojuosi“

PUG mokytoja

Ž. Gribauskienė

15   Nacionalinio diktanto rašymo konkursas V. Pašukytė
21

IT kabinetas

Matematikos konkursas „Kengūra“

G. Martišienė
21   Socialinė akcija minint pasaulinę Dauno sindromo dieną „Skirtingų kojinių šokis“ IUG ir PUG mokytojos
25 technologijų kab. , 1 – o a. fojė, 3, 4pam.

Atviros pamokos. Velykinio margučio raižymo technika.

Kūrybinių darbelių paroda „Margutyje pavasaris pražydo“

V. Povilauskienė
kovas   Respublikinis projektas „Žodį tariu, ritmą jaučiu 2024“

PUG mokytoja

Ž. Gribauskienė

kovas internetinė erdvė Respublikinis konkursas „Olympis 2024 - Pavasario sesija” V. Radvilaitė Polockienė,
kovas  

Respublikinis IT atviruko konkursas ,,Atgimimo stebuklas”

V. Radvilaitė Polockienė

kovas   Respublikinis velykinių atvirukų konkursas Pradinių kl. mokytojos
kovas   Jurbarko rajono piešinių konkursas „Balta – juoda“

PUG mokytoja

Ž. Gribauskienė

kovas   Respublikinis projektas „Kartu sukurkime margutį“

PUG mokytoja

Ž. Gribauskienė

kovas   Tarptautinė programa „Zipio draugai“ PUG mokytoja
kovas   Programos "Obuolio draugai" vykdymas E. Sprainaitienė
kovas   Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos

vasaris/

kovas

Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas, Vilnius Respublikinis vertimų - iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis” Milda Liuokaitienė
kovas   Anglų k. internetinis projektas „Let‘s create a story“ 8-10 kl. mokiniams M. Liuokaitienė
kovas   Pakuočių atliekų tvarkymo organizacijos „Žaliasis taškas“ organizuojamas edukacijų ciklas „Žaliasis raštingumas“ PUG mokytojos
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1sav.

technologijų kab.

Kovo 11-ai paminėti mokinių akcija – „Trispalvė kitaip“

V. Povilauskienė
1-2sav. II a, koridorius Piešinių paroda skirta Kovo 11 d.

Pradinių kl. mokytojos

2sav.   Kūrybinė savaitė „Aš kūrėjas, pasakų veikėjas“ PUG mokytojos
11 Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centras

Dalyvavimas renginyje, skirtame Kovo 11- ai paminėti

Mokyklos bendruomenė
12  

Rytmetis Kovo 11- oji.

IUG ir PUG mokytojos
14 miestelio apylinkės

Istorinės atminties diena

E. Večerskienė
3sav. sporto salė

Individualios krepšinio technikos varžybos

K. Vančys
3sav. sporto salė

Integruota matematikos ir kūno kultūros pamoka 5 - 6 kl.

G. Martišienė,

K. Vančys

19   Integruota tarpdalykinė pamoka ,,Aš saugus kelyje“ Prad. kl. mokytojos
19   Kultūros paso edukacija „Angelų takais“ 1-10 kl. E. Sprainaitienė
20   Akcija - vandens dienai paminėti ,,Ką žinai apie vandenį ir jo reikšmę žmogaus sveikatai“ Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
22 I a. foje

Integruota pamoka 5 - 10 kl. skirta Žemės dienai paminėti

V, Reinolcaitė,

J. Štrimienė, V. Pašukytė, V. Povilauskienė,

J. Budzinauskas

23   Skautų sueiga žygis J. Štrimienė
25 istorijos kab. Prevencinis renginys “Aš žinau ir tu žinok” 5- 10 kl. mokiniams

V. Kravčenkienė,

E. Večerskienė

25-29   Savaitė skirta kovai su patyčiomis E. Srainaitienė
4sav. lietuvių k. kab.

Integruota vokiečių k. ir lietuvių k. pamoka

„Kalendorinės pavasario šventės“ 8, 9, 10 kl.

M. Balaševičienė,

V. Pašukytė

28 istorijos kab.

Integruota veikla skirta 5 – 10 kl. mokiniams „Mes ir NATO“

E. Večerskienė
29   Šventinis rytmetys „Kiškiai dažo kiaušinius“ IUG ir PUG mokytojos
kovas   Iniciatyva „Žalioji palangė“ IUG ir PUG mokytojos
kovas   Mokyklinis projektas ,, Ką žinau apie savo gimtinę“ Prad. kl. mokytojos
kovas   Darbelių paroda „Laukiame sugrįžtant paukštelių“ IUG ir PUG mokytojos
kovas   Lietuvos „Mažųjų žaidynės“ virtualios sporto pamokėlės IUG ir PUG mokytojos
IV. Kita veikla
nuolat   Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

A. Taurazevičius, atsakingas už svetainės tvarkymą

kovas mokykloje Mikroklimato mokykloje tyrimas 5-10 kl. V. Kravčenkienė
13  

Mūsų maži darbeliai (aktyvūs mokymai PUG)

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
14   Karjeros ugdymo specialistės užsiėmimai 1 – 4 kl.

J. Bastienė

V. Kravčenkienė

29  

Stendas - Tarptautinė Tuberkuliozės diena  

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
Kas antrą penktad.   S. Kneipo prevencijos taikymas IUG ir PUG mokytojos
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat   Elektroninio Tamo dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

kovas   Pamokų stebėjimas. Pamokos planavimas. Kompetencijų ugdymas

Direktorė,

pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

kovas   Vaikų pasiekimų, aprašų papildymas Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
kovas   Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
kovas  

Logopedo pagalbos reikalaujančių vaikų korekcinio darbo aptarimas

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

iki

20 d.

  Informacija apie renginius, vyksiančius 2024 m. balandžio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

Parengė:

V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

Ž. Gribauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui