2024 Balandžio 25 d. 03:52:19

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

 
2023 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS
 
Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
       
9d. 14.00 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Kaip sekasi pirmokams? Pirmokų adaptacija E. Sprainaitienė
13d. 13.00

Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės   metodinės grupės susirinkimas.

Ikimokyklinės   ir   PU grupės ugdytinių pasiekimų   pirminis vertinimas

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
20d. 14.00 Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas. 1. Mobilių įrenginių, skaitmeninių mokymo priemonių, įrankių, virtualių mokymosi erdvių, dirbtinio intelekto naudojimo pamokoje aptarimas. IT gebėjimų stiprinimo seminaras - dirbtuvės mokytojams

Metodinė taryba –

V. Radvilaitė Polockienė

27d. 14.00

Mokytojų susirinkimas.

Darbotvarkė: 1.„ Ar tvarkingai   ir atsakingai tvarkomi mokyklos dokumentai?“

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

30d. 14.00 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis. „Skaitymo ir rašymo sunkumai pradiniame mokymosi etape. Pagalbos būdai“ A. Mockienė
1sav.   Darbo grupių susirinkimai. Veiklų planavimas Darbo grupių pirmininkai
3sav. 18.00 Mokyklos tarybos posėdis Mokyklos tarybos pirmininkė J. Štrimienė
lapkritis   Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas – scenarijaus rengimas

Metodinės gr. pirmininkė

M. Liuokaitienė

kiekvieną mėnesio pirmadienį 13.00 Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės   metodinės grupės susirinkimai. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
1-2 sav.   LRT iniciatyva „Matau tave“ IUG ir PUG mokytojos
nuo 12 d. Internetinė erdvė Respublikinis internetinis projektas „LET’S CREATE A STORY“ M. Liuokaitienė
14d.   Tarptautinė tolerancijos diena

V. Kravčenkienė,

Klasių vadovai,

pradinių kl. mokytojos

24- 25d.   Tauragės krašto skautų sueiga Viešvilėje J. Štrimienė
lapkritis   Respublikinis projektas „Pradinukų lyga – iššūkių mėnuo“ Pradinių kl. mokytojos
lapkritis   Tarptautinė programa „Zipio draugai PUG mokytoja
lapkritis   Programos "Obuolio draugai" vykdymas V. Radvilaitė Polockienė
lapkritis Internetinė erdvė Edukacinis konkursas „OLYMPIS“ 1-12 klasių mokiniams M. Liuokaitienė, dalykų mokytojai
lapkritis   Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
3d.   Rytmetis „Uždekime Vėlinių žvakelę“ IUG ir PUG mokytojos
6d.   Pyragų diena Pradinių kl. mokytojos
7d.   Iniciatyva „Pyragų diena“ IUG ir PUG mokytojos
7d.   Paskaita 10 kl. mokiniams „Nepilnamečių atsakomybė“

S. Laurinaitienė,

V. Kravčenkienė

15d.   Pilietiškumo ugdymo pamoka ,,Aš- Lietuvos pilietis“ Pradinių kl. mokytojos
20d.   „Rūkau – kenkiu sau ir kitiems“ (pasaulinės lėtinės plaučių ligos paminėjimas)

V. Kravčenkienė,

D. Kriščiūnienė

3 sav.   Integruota anglų k. ir geografijos pamoka 6 - 7 kl. „Pasaulio kryptys. Smalininkų miestelio plano sudarymas“

M. Liuokaitienė,

V. Reinolcaitė

22d. 10.00 Dalyvavimas kariuomenės dienos minėjime. Darbelių paroda Pradinių kl. mokytojos
23d.   Šventinė popietė minint Lietuvos kariuomenės dieną IUG ir PUG mokytojos
23d.   Kariuomenės dienos paminėjimas M. Liuokaitienė, dalykų mokytojai
4 sav.  

Mokytojų ir mokinių apskritojo stalo diskusija „Kas stiprina vidinę

motyvaciją mokytis?“

Mokytojų metodinė taryba, Klasių vadovų met. grupė

4 sav.

  Smalininkų L. Meškaitytės ir Viešvilės pagrindinių mokyklų mokinių komiteto narių susitikimas

Kuratorė

V. Reinolcaitė

4 sav.   Integruota biologijos, dailės ir dorinio ugdymo pamoka 7- 8kl. „ Nebūk bestuburis!

J. Štrimienė,

J. Budzinauskas,

V. Povilauskienė

lapkritis   Rytmetis „Ilgas duonelės kelias“ IUG ir PUG mokytojos
lapkritis   Darbelių paroda „Žiemojantys paukščiai“ IUG ir PUG mokytojos
Kas antrą mėnesio penktadienį  

S. Kneipo sveikatingumo elementų taikymas.

Vaikščiojimas Kneipo taku, vandens procedūros, arbatos gėrimas, subalansuota mityba, judėjimas, geros emocijos

IUG ir PUG mokytojos
IV. Kita veikla
nuolat   Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

A. Taurazevičius, atsakingas už svetainės tvarkymą

V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat   Elektroninio dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

lapkritis   Higienos normų   vykdymas Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
lapkritis   Pamokų stebėjimas

Direktorė R. Augustienė,

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

lapkritis   Apsirūpinimas vadovėliais ir mokymo priemonėmis

Atsakinga už vadovėlių apskaitą V. Radvilaitė- Polockienė,

pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

iki

20 d.

  Informacija apie renginius, vyksiančius 2023 m. spalio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

           
 
Parengė:
V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui
Ž. Gribauskienė, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui