2024 Balandžio 25 d. 04:54:57

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Aprašai skirti:

Mokiniams

Mokytojams

Tėvams

Dėl Jurbarko r. Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrojo plano pakeitimo

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymo mokykloje tvarkos aprašas.

Jurbarko r. Smalininkų L.Meškaitytės pagrindinės mokyklos darbo apmokėjimo sistema.

Incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas.

Smalininkų l. Meškaitytės pagrindinės mokyklos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas.

Galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas.

Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas.

Nuotolinio mokymo aprašas 2020 m.

Pirmosios pagalbos organizavimo aprašas 2020 m.


Asmens higienos patikros aprašas.

Mokyklos lankomumo tvarkos aprašas
.

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą mokykloje tvarkos aprašas
.

Mokinių individualios pažangos stėbėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas
.

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka
.

Dėl svečių ir pašalinių asmenų lankymosi Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinėje mokykloje registravimo tvarka.

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas I dalis ir II dalis

Darbo tvarkos taisyklės 2019 m. I dalis, II dalis, III dalis, IV dalis.