2024 Birželio 15 d. 20:55:19

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIŲ DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) ĮVERTINIMAS PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS  IR
SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIMO TVARKA

  

ĮVERTINIMO TIKSLAS

 

Nustatyti pagalbos ir paslaugų reikmes, siekiant sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui optimalias ugdymosi sąlygas.

ĮVERTINIMO TVARKA

Pirmas žingsnis

 Kai iškyla mokinio ugdymo sunkumų ir (ar) mokinio pasiekimai neatitinka bendrosiose programose numatyto patenkinamo pasiekimų lygio, pedagogas pildo anketą ir kreipiasi į mokyklos Vaiko gerovės komisiją.

Antras žingsnis

 

Vaiko gerovės komisija, gavusi tėvų sutikimą, atlieka pirminį Įvertinimą, kurį sudaro pedagoginis, psichologinis, socialinis mokinio įvertinimas. Komisija gali paprašyti tėvų pateikti mokinio sveikatos būklės įvertinimo dokumentus.


Trečias žingsnis 

Komisija, nustačiusi mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, skiria Švietimo pagalbą arba, gavusi tėvų sutikimą, kreipiasi į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl išsamesnio įvertinimo.

 

Ketvirtas žingsnis

 

Pedagoginė psichologinė tarnyba atlieka Įvertinimą, nustato specialiųjų ugdymosi poreikių  lygį ir skiria specialųjį ugdymą(si) ir (ar) Švietimo pagalbą. Įvertinimo rezultatus aptaria su tėvais (rūpintojais, globėjais) ir ugdančiais pedagogais. Tėvams sutikus, įforminamas specialusis ugdymasis.

 

Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis (kai nėra nurodoma, kad būtina atlikti pakartotinį Įvertinimą) arba laikinas (kai nurodoma pakartotinio įvertinimo data).

Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymo(si) ir (ar) Švietimo pagalbos teikimo jų vaikui, teikimas nutraukiamas pateikus mokyklos vadovui prašymą raštu. Prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos.