2024 Balandžio 25 d. 03:47:03

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

1.Vizijakūrybinga, motyvuojanti, puoselėjanti tradicijas ir ugdanti stiprias pilietiškas asmenybes mokykla.

2.Misijateikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas.

3.Filosofijažvelgti į praeitį, kurti dabartį, siekti prasmingos ateities.

4.        Prioritetinės sritys:

       1. Veiksmingo ir kokybiško ugdymo (si) užtikrinimas.

       2. Saugios ir motyvuojančios ugdymo (si) aplinkos kūrimas

                3. Mokyklos bendruomenės stiprinimas, skatinant savitų tradicijų puoselėjimą ir mokyklos įvaizdžio gerinimą.

STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Per strateginio plano laikotarpį nuo 2019 iki 2021 m., siekiant paslaugų kokybės, užtikrinant ugdytinių ir mokinių poreikių tenkinimą, edukacinių aplinkų kūrimą, plėtojimą ir tobulinimą, diegiant inovatyvias technologijas, kad būtų sudarytos geresnės ugdymo sąlygos, bus siekiama šių tikslų:

Tikslas 1. Gerinti mokymo(si) procesą ir užtikrinti aukštesnę ugdymo(si) kokybę.

Uždaviniai:

1. Siekti aukštesnių ugdymi(si) rezultatų, veiklų įvairovės.

          2. Siekti nuolatinio mokytojų bendrųjų, profesinių kompetencijų augimo.

 

Tikslas 2. Ugdymo proceso pamokoje organizavimo tobulinimas.

Uždaviniai:

          1. Pamokos planavimo tobulinimas, derinant uždavinį ir mokymo turinį.

          2.Sudaryti galimybes mokinių saviraiškai.

          3. Mokinių pasiekimų vertinimo ir jų įsivertinimo tobulinimas.

          4. Sąlygų ir lėšų edukacinių aplinkų kūrimui ieškojimas ir panaudojimas.

 

Tikslas 3. Kurti savitą mokyklos kultūrą i rtradicijas, siekiant bendruomenės narių tobulėjimo.

Uždaviniai:

1. Kurti ir puoselėti mokyklos tradicijas.

2. Rūpintis mokyklos bendruomenės mikroklimatu.

         3. Formuoti mokyklos pozityvų įvaizdį.