2024 Balandžio 23 d. 04:51:31

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

UGDYTINIŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMO Į JURBARKO RAJONO SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, PERKĖLIMO MOKYTIS Į KITĄ MOKYKLĄ, IŠREGISTRAVIMO BEI PAŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdytinių ir mokinių priėmimo į Jurbarko rajono Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinę mokyklą, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato bendruosius reikalavimus mokyklai dėl ugdytinių ir mokinių priėmimo, perkėlimo, išregistravimo ir pašalinimo.

2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, reglamentuojančiais vaikų ir mokinių priėmimą į mokyklas bei Neformaliojo švietimo, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkų aprašais.

3. Pagrindinės šiame Apraše vartojamos sąvokos:

Mokykla – Jurbarko rajono savivaldybės švietimo įstaigos (vaikų lopšelis-darželis, darželis-mokykla, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykla) bei Jurbarko rajono kūno kultūros ir sporto centras, teikiantis mokinių sportinio lavinimo paslaugas.

Mokymo sutartis – mokinio (arba jo tėvų ar globėjų, rūpintojų) ir mokyklos susitarimas dėl mokymo ir mokymosi.

Mokinys – asmuo, kuris mokosi.

Ugdymo sutartis – ugdytinių tėvų (arba jo globėjų, rūpintojų) ir mokyklos susitarimas dėl ikimokyklinio ar (ir) priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymo ir ugdymosi.

Ugdytinis – vaikas, kuris ugdomas ikimokyklinėje, priešmokyklinėje ar mišraus (ikimokyklinio ir priešmokyklinio) ugdymo grupėje.

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. UGDYTINIŲ IR MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ, PERKĖLIMAS MOKYTIS Į KITĄ MOKYKLĄ, IŠREGISTRAVIMAS BEI PAŠALINIMAS IŠ MOKYKLOS

4. Mokiniai mokytis pagal pradinio, pagrindinio, specialiojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinto Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.

5. Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai; šis ugdymas vienais metais anksčiau gali būti teikiamas tėvų (globėjų ar rūpintojų) prašymu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal  priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu.

6. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministrų nustatyta tvarka, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti nustatytas kaip privalomas.

7. Pradinio ugdymo pirmąją klasę vaikas pradeda lankyti, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 7 metai; šis ugdymas vienais metais anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu.

8. Atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka vienus metus vaikas gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar namuose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.

9. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai gali būti ugdomi mokykloje kartu su kitais vaikais visiškos integracijos forma.

10. Ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, negalintiems lankyti mokyklos ir jų tėvams (ar vaiko globėjams, rūpintojams) specialioji pedagoginė pagalba teikiama namuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministrų nustatyta tvarka.

11. Ugdytiniai į ikimokyklinio ugdymo grupes ugdyti priimami nuo 2 metų amžiaus (jaunesni ugdytiniai priimami tik tuo atveju, jeigu įstaiga yra pasirengusi tinkamai teikti paslaugas).

12. Prašymai ir kiti dokumentai dėl ugdytinių (mokinių) priėmimo į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes priimami bei tikslinami šia tvarka:

12.1. vieno iš ugdytinio (mokinio) tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymas mokyklos direktoriui su vaiko gimimo liudijimo originalu ir kopija, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (pastaroji teikiama prieš pat priimant ugdytinį (mokinį) į mokyklą) bei kitais tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyva teikiamais dokumentais priimamas visus kalendorinius metus mokyklos raštinėje (sekretoriate) ir registruojamas mokyklos tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų dėl vaikų priėmimo į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes registracijos žurnale ar gaunamų dokumentų (arba prašymų) registracijos žurnale;

12.2. ugdytinio (mokinio) tėvai (globėjai, rūpintojai) einamaisiais metais iki rugpjūčio 10 d. raštu (užpildydami sutikimo formą) praneša mokyklai apie tai, ar nepasikeitė jų apsisprendimas dėl vaiko ugdymo ikimokyklinio ugdymo grupėje nuo einamųjų metų rugsėjo 1 d.;

12.3. jei vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) iki šio Aprašo 12.2 punkte nurodyto termino nepatikslina apsisprendimo dėl vaiko ugdymo ikimokyklinio ugdymo grupėje jų vaikas (-ai)  priimami tik esant laisvoms vietoms.

13. Ugdytinio priėmimo į mokyklos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę prašymo kopiją su žyma dėl prašymo patenkinimo arba nuoroda į registravimo eiliškumą įstaiga pateikia Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (toliau – Švietimo skyrius), kurio atsakingas specialistas užregistruoja gautą dokumentą specialiame registracijos žurnale ir kontroliuoja, kaip mokykla vykdo vaikų priėmimą.

14. Priėmus ugdytinį į mokyklą, sudaroma mokyklos ir ugdytinio tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinė ugdymo sutartis, kuri registruojama Mokinių registro Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

15. Mokyklos direktorius raštu įspėja ugdytinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie ketinimą pašalinti ugdytinį iš mokyklos dėl nevykdomos pasirašytos sutarties sąlygos mokėti nustatyto dydžio mokestį už išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje ir, praėjus vienam mėnesiui po įspėjimo, turi teisę priimti sprendimą: ikimokyklinuką pašalinti iš mokyklos, o priešmokyklinukui teikti tik priešmokyklinio ugdymo programoje numatytas ugdymo paslaugas.

16. Vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) arba paties mokinio, vyresnio kaip 14 metų (jeigu jam nėra sukakę 18 metų – privalančio turėti vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą) prašymas mokyklos direktoriui dėl priėmimo į mokyklą mokytis pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programą su kitais dokumentais (asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu ir jo kopija, nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (pradedant pradinio ugdymo programą), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše numatytais dokumentais (įgyto išsilavinimo pažymėjimu bei jo kopija ir (ar) pažyma (pažymėjimu) apie jo mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje), kitais tėvų (globėjų, rūpintojų) iniciatyva teikiamais dokumentais bei dviem vaiko dokumentinėmis nuotraukomis) priimamas visus kalendorinius metus mokyklos raštinėje (sekretoriate) ir registruojamas mokyklos gaunamų dokumentų (arba prašymų) registracijos žurnale.“

17. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo mokyklai pateikti mokinio asmens dokumentą – asmens tapatybės kortelę, pasą arba pakartotinį gimimo liudijimą (gimimo liudijimą, kuriame nurodytas asmens kodas), kad mokykla, įgyvendinanti ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, mokinių duomenų bazėje įrašytų asmens kodą.

18. Priėmus į mokyklą mokinį, sudaroma mokyklos ir mokinio (arba jo vardu tėvų, (globėjų, rūpintojų), jeigu mokinys neturi 14 metų) rašytinė mokymo sutartis, kuri registruojama Mokinių registro Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

19. Mokymo sutartyje būtina nurodyti, pagal kokią programą (ar programas) mokiniai bus mokomi ir kaip ši sutartis galėtų būti keičiama, jeigu mokinys pradeda mokytis kitos, sutartyje nenumatytos mokymo programos.

20. Jurbarko rajono Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla aptarnauja šias teritorijas – Smalininkų m., Antšvenčių k., Antupių k., Endriušių k., Kazikėnų k., Palėkių k., Pašvenčio k., Smalininkų k., Užbalių k., Vidugirio k., Žirniškių k. (ugdytiniams, besiugdantiems pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, bei mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas);

21. Pagal patvirtintus mokyklos nuostatus mokiniai gali ugdytis pagal neformaliojo švietimo ir pritaikytas bendrojo ugdymo mokymo programas.

22. Mokykla yra atsakinga už priskirtoje aptarnavimo teritorijoje gyvenančių ugdytinių ir mokinių pavėžėjimą į mokyklą ir į namus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų iki 16 metų (arba kol mokiniai baigs mokyklą) apskaitą.

23. Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių iš užsienio gyventi ir dirbti Jurbarko rajone vaikai, nemokantys lietuvių kalbos, į mokyklą mokytis priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliose grupėse tvarkos aprašu.

24. Atvykus mokiniams į mokyklą mokytis iš kitų šalių, mokyklos direktorius pateikia raštišką informaciją apie atvykusįjį Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriui, kuris vėliau teikia informaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai.

25. Mokykla, priimdama atvykusį iš užsienio vaiką, įvertina jo įgyto pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ir (jeigu reikia) sudaro sąlygas mokiniui likviduoti žinių spragas.

26. Grupių ir klasių komplektavimas mokykloje reguliuojamas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio, ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo grupių (klasių) ir pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo klasių komplektavimo tvarkos aprašu.

27. Per mokslo metus ugdytiniai ir mokiniai priimami į laisvas vietas esančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio bei bendrojo ugdymo klasėse be jokių papildomų apribojimų.

28. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), Jurbarko švietimo centro Pedagogine psichologine tarnyba bei Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko  teisių apsaugos skyriumi (toliau – Vaiko teisių apsaugos skyrius), suderina priėmimą į kitą mokyklą ir siūlo šiam mokiniui mokytis kitoje mokykloje.

29. Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros bei kitų įstatymų nustatyta tvarka gali būti pašalintas iš mokyklos ir (ar) perkeliamas į kitą mokyklą.

30. Mokyklos vadovas apie mokinio pašalinimą iš mokyklos ir (ar) perkėlimą mokytis į kitą informuoja Jurbarko rajono savivaldybės administraciją.

31. Ugdytinių ir mokinių išregistravimas iš mokyklos vykdomas teisės aktų nustatyta tvarka.

32. Mokykla, turėdama mokinio arba jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą dėl mokinio išvykimo mokytis į kitą mokyklą (ar turėdama žinių, jog jis jau išvykęs be išankstinio mokyklos informavimo) ir negaudama per 10 darbo dienų iš kitos mokyklos galiojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka informacijos apie atvykusį mokinį, privalo apie tai informuoti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir Vaiko teisių apsaugos skyrius.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

33. Šį aprašą suderinęs su mokyklos taryba ir Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi tvirtina mokyklos direktorius.

34. Mokyklos ugdytinių ir mokinių priėmimo į mokyklą, perkėlimo mokytis į kitą mokyklą, išregistravimo bei pašalinimo iš mokyklos tvarkos aprašas viešai skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.