2024 Balandžio 25 d. 05:11:09

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Smalininkų mokyklos tiksli įkūrimo data nėra žinoma, o vietiniai gyventojai teigia, kad čia parapijinė mokykla jau buvo 19 a. viduryje. Joje veikė 4 skyriai, buvo salė, mokytojų kambarys. Mokykloje buvo kalbama ir mokoma vokiečių kalba - buvo siekiama suvokietinti lietuvinin­kus.1872 - 1876 m., susikūrus Vokietijos impe­rijai, lietuvių kalba iš šio krašto mokyklų buvo visiškai išstumta, mokytojais galėjo dirbti tik vokiečių tautybės žmonės.

Tai truko iki 1923 m., kai Lietuva atgavo Klaipėdos kraštą. Būtent nuo šių metų Smali­ninkų mokykla tampa lietuviška, į ją sugrąžinama mūsų gimtoji kalba. 1930 m. mokykloje mokėsi apie 50 mokinių, dirbo du mokytojai. Vėliau mokinių skaičius didėjo, atvyko dirbti ir kitų mokytojų. II Pasaulinio karo išvakarėse, 1938 m mokykloje buvo 6 skyriai, mokėsi 154 mokiniai. Mokyklos vedėju tuo metu dirbo F. Prekeris.

Mokyklos darbas buvo organizuojamas pagal Klaipėdos krašte galiojusią tvarką: mokslo metai trukdavo nuo balandžio 1 d. iki kovo mėn., buvo skiriama 85 dienos atostogų, geriausias pažymys buvo 1.

1939 m., fašistinei Vokietijai okupavus Lie­tuvą, Smalininkų mokykla nustojo veikusi.Vėl buvo atgaivinta vokiškoji mokykla, kurio­je mokiniui daugiau mezgė vokiečių kareiviams pirštines, kojines, rinko vaistažoles, negu mokėsi.

Gana sudėtingomis aplinkybėmis kūrėsi pokario mokykla. Tai buvo sunkūs metai, daug ko trūko: duonos, apavo, mašinų, staklių... Mokyk­loje mokiniams stigo sąsiuvinių, pieštukų, knygų, o labiausiai trūko pačių mokytojų.

1945 m. Smalininkų mokyklos pirmuoju pokario metų vedėju buvo paskirtas A. Kalnaitis, dar jaunas vaikinas, tik 1941 metais baigęs Jurbarko gimnaziją.  Pastatą,  kuriame pradėjo vykti pamokos, reikėjo remontuoti (langai išdaužyti, durys išlaužytos, tinkas išbyrėjęs. Bettai nesustabdė A. Kalnaičio: jis pats iš Šilutės stiklo fabriko atsivežė stiklo ir savo rankomis įstiklino mokyklos langus.

Tai nebuvo darbų pabaiga. Mokyklai trūko inventoriaus, nebuvo jokių vaizdinių mokymo priemonių (žemėlapių, plakatų, paveikslų).

Pradžioje pamokos vyko dviem pamainomis nuo ryto iki vakaro, nes dirbo tik vienas mokytojas-pats mokyklos vedėjas A.Kalnaitis. O mokinių buvo lygiai 100. Vėliau atvyko nauji mokytojai: Zakarauskienė, Stašionis, Tamošaitytė, Juškevičius.

Nuo 1945 iki 1947 m. Smalininkų pradinei mokyklai dar priklausė Užbalių pradinė mokykla. Tuo metu mokėsi 128 mokiniai.

1949 m. Smalininkų pradinė mokykla buvo perorganizuota į septynmetę mokyklą, o 1953m. - į vidurinę. Tuo metu mokykloje veikė 14 klasių, mokėsi 409 mokiniai. Buvo glaudžiai bendradar­biaujama su kolūkiais, mokiniai talkindavo įvairiuose darbuose. Už tai kolūkių vadovai organizuodavo mokinių ekskursijas, nupirkdavo mokymosi priemonių. Nuo 1958 m. pradėta įvesti uniforma.

1962 m. vėl reorganizuota į aštuonmetę, o 1966 m. - vėl į vidurinę.

1979 m. į Smalininkų mokyklą iš Jurbarko I vidurines mokyklos buvo atkeltos 3 pagalbinės klasės, kuriose mokėsi protiškai atsilikę vaikai. Šios trys neįgalių mokinių klasės davė pradžią dabartinei Smalininkų specialiajai internatinei mokyklai.

Iki 1983 m. mokyklos valdžioje buvo net 7 pastatai. Buvo klasių sistema, ir mokytojams tekdavo bėgioti iš klasės į klasę, iš vieno pastato į kitą, kad pravestų pamoką.  Tai buvo viena iš priežasčių pradėti naujo mokyklos pastato statybas. Naujos mokyklos reikiamybę puikiai suprato tuometinis direktorius M. Mališauskas. Savo svajonę jis įgyvendino.

1983 metų vasarą buvo baigtas statyti naujas mokyklos pastatas. Jo statybai vadovavo darbų vykdytojas-inžinierius V. Juškys. Bendroje talkoje noriai dirbo ir mokyklos moksleiviai: jie montavo baldus, valė langus, tvarkė teritoriją ir dar daug kitokių darbų atliko. Tą rudenį į Rugsėjo 1-osios šventę su pakilia nuotaika rinkosi visas mokyklos kolektyvas: mokytojai, moksleiviai, jų tėvai, personalo darbuotojai. Juos visus pasitiko nauja 440 vietų mokykla, pasipuošusi šviesiais langais, erdviomis klasėmis, moderniais mokymo kabi­netais, sporto sale, valgykla. Iškilmingame mokyklos atidaryme dalyvavo Jurbarko rajono vadovai, Švietimo skyriaus vedėjas A.Mažeika, Smalininkų miesto vykdomojo komiteto pirmininke O. Burneikienė. Perkirpus tautinę juostą, būva įteiktas mokyklos direktoriui M. Mališauskui simbolinis mokyklos raktas. Direktorius savo sveikinamąją kalbą baigė tokiais žodžiais:

"Mokykla - mokslo šventovė, kurioje turį vyrauti susikaupimas, rimtis, tvarka. O ji taps tokia tik tada, kai jūs elgsitės joje kaip tikrieji šių namu šeimininkai. Savo rankomis puošite ir gražinsite ją...".