2020 Rugpjūčio 13 d. 03:10:26

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Pagrindinis

BENDROJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS, MOKINIŲ KONSULTACIJŲ VYKDYMAS IR ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMAS

Data Pamokos/veiklos/konsultacijos Atsakingi
Ugdymo procesas vykdomas mišriu būdu.

06.01-06.05

1. Nuotoliniu būdu:

1.1. bendrasis  ugdymas 5 -10 klasių mokiniams;

1.2. neformalusis  švietimas (būreliai).

Dalykų mokytojai

06.01-06.04

 

2. Ugdymas mokykloje:

2.1. Pradinių klasių mokiniams:

Birželio 1d.

9.00 -  mokymosi rezultatų aptarimas per Zoom platformą;

11.00 – 13.00 individualios konsultacijos klasėse (mokiniams, kuriems sunkiai sekėsi);

Birželio 2 d.

9.00- 11.00 mokinių atsiskaitymas su mokymo priemonėmis;

11.00 – 13.00 individualios konsultacijos klasėse (mokiniams, kuriems sunkiai sekėsi);

Birželio 3 d.

      11.00 – 14.00 ketvirtokųišleistuvės,,Mesatsisveikinamesutavim,              pradine, tavegražiausiaisžodžiaispavadinę”. ( Renginiovieta -Smalininkųkartodromas)

     11.00 – 14.00. 1-3 klasiųmokslometųužbaigimas “Skubu pas tave, vasara!”  (Renginiovieta - gamtoje).

Birželio 4 d.

 9.00 – 12.00. 1-4 klasės. Prevencinė

veikla (Zoom platforma )

1-4 klasių mokytojos.

spec. pedagogė,

logopedė

Ugdymo procesas vykdomas mišriu būdu.

06.08-06.12

3. Nuotoliniu būdu:

3.1. bendrasis  ugdymas 5 -10 klasių mokiniams.

3.2. neformalusis  švietimas (būreliai).

Dalykų mokytojai

4. Ugdymas mokykloje:

4.1.06.05 išvedamas pusmečio signalinis įvertinimas

4.2. Klasių vadovai ir dalykų mokytojai 06.05d.  informuoja  mokinius apie individualias konsultacijas.

4.3. Individualios konsultacijos mokiniams (pagal esamą tvarkaraštį)

4.4.  Mokytojai dirba pagal esamą tvarkaraštį. 

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

Ugdymo procesas vykdomas  mokykloje

06.15-06.18

Birželio 15 d.

 9.00 val. –į mokyklą renkasi visi mokiniai:

5-6 klasė (chemijos kabinetas);

7  klasė (lietuvių kabinetas);

8 klasė (fizikos kabinetas);

10 klasė (matematikos kabinetas)

Vyksta mokytojų susitikimai su mokiniais pagal parengtą grafiką. ( nuotolinio mokymosi apibendrinimas, mokinių atsiskaitymas su mokymosi priemonėmis)   

Birželio 16 -18 d.

Vyksta konsultacijos, atsiskaitomieji darbai.

(mokinius, kuriems skirta kontaktinė konsultacija informuoja mokytojas, nurodydamas tikslų laiką).

Birželio 18 d. 10 val.

Atsisveikinimas su mokykla. Pažymėjimų įteikimas 8 ir 10 klasių mokiniams.

Klasių vadovai

Dalykų mokytojai

Atsižvelgus į vyriausybės rekomendacijas, konsultacijų  metu mokymas(is) nedidelėmis grupelėmis bus organizuojamas mokyklos patalpose bei mokyklos kieme.

A T M I N T I N Ė

SMALININKŲ L. MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS IR MOKINIŲ TĖVELIAMS, KURIE LANKYSIS MOKYKOJE NUO 2020 M. BIRŽELIO 1 D.

                        Bendrieji reikalavimai:

1. Draudžiama ateiti į mokyklą mokiniams bei jų tėveliams, jeigu jiems pasireiškia karščiavimas (37,3˚C ir daugiau), kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių (pav., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas).

2. Atėję į mokyklą turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

3. Būnant mokykloje laikytis asmens higienos laikymosi taisyklių (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

4. Įeiti į mokyklą ir išeiti iš jos galima tik pro pagrindinį įėjimą - išėjimą.

Mokiniams, kurie dalyvaus kontaktinėse konsultacijose mokykloje:

1. Į mokyklą prašome ateiti tik mokytojo nurodytu laiku ir į nurodytą kabinetą.

2. Mokinys kabinete turi sėdėti ir dirbti tik jam nurodytoje vietoje. Sėdėjimo vietos keisti negalima.

3. Įėjus į mokyklą:

            a) dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

            b) matuojama kūno temperatūra;

            c) dezinfekuojamos rankos;

            d) budintis mokyklos darbuotojas nukreipia mokinį į jam skirtą kabinetą.

4. Mokykloje vaikščioti galima tik pertraukų metu (vėdinami ir dezinfekuojami kabinetai) arba mokytojui leidus.

5. Kontaktinės konsultacijos vyksta:

a) Birželio 1–3 d. – 1–4 klasių mokiniams;

b) Birželio 8–18 d. – 5–10 klasių mokiniams.

Mokiniams ir tėveliams, kurie grąžina į mokyklą vadovėlius bei kompiuterius/planšetes:

1. Vadovėliai grąžinami mokytojams:

a) 1–4 kl. – birželio 2 d.;

b) 5–8 kl. – birželio 15 d.

c) Planšetės grąžinamos 1–4 kl. – birželio 2 d.; 5–8 kl. – birželio 15 d. mokyklos administracijai)

2. Bibliotekos knygos grąžinamos tokia tvarka:(1–4 kl. – birželio 2 d.; 5–8 kl. – birželio 15 d. padedant  ant pakylos pas mokyklos budintį darbuotoją)

a) sudėtos į maišelį;

b) ant maišelio užrašyta vardas, pavardė, klasė;

Ugdymo organizavimo bendrosios nuostatos:

1. Vienos klasės mokiniams ugdymo veiklos organizuojamos toje pačioje mokymo patalpoje: skirtingi mokytojai atvyks į klasei priskirtą patalpą;

2. Skirtingų klasių pamokų pradžia ir pabaiga, pertraukų laikas organizuojamas pagal sudarytą grafiką;

 3. Tarp mokinių išlaikomas vieno metro atstumas. Konsultacijų vykdymo vietos įrengtos taip, kad tarp jose sėdinčių mokinių būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 1 m atstumas. Skatinama šį atstumą išlaikyti nuolatos tarp visų švietimo įstaigoje esančių asmenų.

4. Švietimo pagalbos specialistai dirba su mokiniais nuotoliniu būdu.

5. Patalpos išvėdinamos prieš atvykstant mokiniams ir kiekvienos pertraukos metu, 2 kartus dienoje dezinfekuojami dažnai liečiami paviršiai (ugdymo priemonės, durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės turėklai, elektros jungikliai ir kt.);

Bendri higienos reikalavimai

1. Prie įėjimo į švietimo įstaigą pateikiama informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higieną, kosėjimo, čiaudėjimo etiketą ir kt.), apie prievolę dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Įstaigos viduje užtikrinamos tinkamos sąlygos rankų higienai ir dezinfekcijai.

2. Prie įėjimo į mokyklą matuojama visų atvykstančių į švietimo įstaigą asmenų kūno temperatūra.

                                   

Atmintinė parengta remiantis Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-21 rekomendacijomis „Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. V-1245 „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų“.

2. Ugdymas mokykloje:

2.1. Pradinių klasių mokiniams:

Birželio 1d.

9.00 -  mokymosi rezultatų aptarimas per Zoom platformą;

11.00 – 13.00 individualios konsultacijos klasėse (mokiniams, kuriems sunkiai sekėsi);

Birželio 2 d.

9.00- 11.00 mokinių atsiskaitymas su mokymo priemonėmis;

11.00 – 13.00 individualios konsultacijos klasėse (mokiniams, kuriems sunkiai sekėsi);

Birželio 3 d.

      11.00 – 14.00 ketvirtokųišleistuvės,,Mesatsisveikinamesutavim,              pradine, tavegražiausiaisžodžiaispavadinę”. ( Renginiovieta -Smalininkųkartodromas)

     11.00 – 14.00. 1-3 klasiųmokslometųužbaigimas “Skubu pas tave, vasara!”  (Renginiovieta - gamtoje).

Birželio 4 d.

 9.00 – 12.00. 1-4 klasės. Prevencinė

veikla (Zoom platforma )

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema